50206. lajstromszámú szabadalom • Hengermű bolygószerűen mozgatott hengerekkel

Megjelent 1910. évi november lió 17-én. MAGY. gggv Klh. SZABADALMI j jm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50206. szám, XII/o. OSZTÁLY. Hengermű bolygószerüen mozgatott hengerekkel. MANNESMANNRÖHREN-WERKE CÉG DÜSSELDORFBAN. Pótszabadalom az 5Ó205. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 február hó 14-ike. Az 50205. számú szabadalomban védett, üreges és telt testek kihengerlésére, alakítá­sára vagy kaliberezésére szolgáló henger­műnél, melynél a sugárirányben eltolható ágyazatokban forgó, köralakú megmunkáló fölülettel bíró munkahengerek bolygóhen­gerszerűen mozgattatnak, a hengereket hordó hajtó testek állandóan azonos irányba gör­dülnek le a munkadarabon és mozognak el a hengereket kényszermozgásúan vezető testek mentén. A jelen találmány szerint már most ezen hengermű akként van kiképezve, hogy a hengereket hordó testek nem folytonos ke­ringésben, hanem lengő mozgásban tartatt­nak, amikor is a hengerek ide-odajáró moz­gással gördülnek le a munkadarabon. A hengerműnek ily foganatosítása több előny­nyel jár. így első sorban is a hengereket hordó testeknek forgattyú 111. excenter se­gélyével történő hajtásánál a henger sebes­bessége kezdetben csekély, azaz zérótól fokozatosan növekedik a maximális sebes­ségig, mely a megmunkáló fölületnek majd­nem közepénél áll be és azután ismét fo­kozatosan zéróig csökken. Ezen hajtás a folytonos keringésű hengerekkel .ellentét­ben a hengereknek nyugodtabb behatását is biztosítja, ami úgy a munkadarabnak, | mint a hengerműnek jobb kiemelésével jár. | A folytonos keringésű hengerműnél a hen­gerek többé-kevésbbé erélyes ütéssel hatnak a munkadarabra, minek folytán a henger­műnek alkatrészei túlerősen vétetnek igénybe és így igen gyors kopást 'szenvednek. A csupán lengő mozgást végző, hengereket hordó testek alkalmazásánál azoknak, na­gyobb átmérő adható, amikor is a munka­hengerek laposabb ív mentén mozgattatnak ide-oda és így a munkadarabra való- beha­tás vonala ill. a megmunkálási fölület hogz­szabb lesz és a símítási fölület is elegendő hosszúsággal fog bírni. Az utóbbi körül­mény különösen fontos, mivel lehetővé teszi a csöveknek sima fölülelű, kész ki­hengerlését. Ha két együttműködő, henge­reket hordó testben több hengerpárt. ren­dezünk el, akkor a megmunkálási utat ak­ként oszthatjuk föl, hogy az első henger­párt főleg a nyújtást, a második pedig ^z elsimítást végezze. Ezáltal lehetővé válik mindegyik hengerpárnak oly kalibert adni, mely sajátos céljának a legjobban meg­felel. • A jelen találmány szerint szerkesz+ ' hengermű továbbá a hfengereket á vez testekhöz odaszorító rúgólaiak a« m rúgókat pótló elemeknek célszérű aJr®"**-'*

Next

/
Thumbnails
Contents