50173. lajstromszámú szabadalom • Nadrággomb

Megjelent 1910. évi november hó lO-én. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 50173. szám. I/i. OSZTÁLY. Nadrággomb. LÁNYI ISTVÁN M. KIR. PÉNZÜGYŐRI FÓVIGYÁZÓ BRASSÓBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 18-ika. Minthogy a jelenlegi nadrággombok köz­vetlenül a nadrág szövetére vannak föl­­varrva s így a nadrágtartó húzása a nad­rággombot fölerősítő cérnára adódik át, a gombok mihamar leesnek, sőt sokszor a szövettel együtt kiszakadnak. Történtek ugyan kísérletek olyan gombokkal, ame­lyek a nadrág szövetébe besajtoltattak, aminek ismét meg volt az a hátránya, hogy a nadrágtartó nagyobb húzásánál a szövet­tel együtt a gomb is kiszakadt. Jelen találmány tárgya már most oly nadrággomb, melynél meg van ugyan hagyva a cérnával való fölvarrásnak az előnye, t. i. a hajlékonyság s emellett a nadrágtartó húzása még sem a varrásra közvetlenül hat. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a nadrágszövetre fölvarrott állapotban, keresztmetszetben, a 2. ábrán pedig a gomb alkatrészei ke­resztmetszetben külön-külön vannak föl­tüntetve. A H-alakú (1) középhüvely fejére a (2) gombfödél van rásajtolva, miután ezt meg­előzőleg az (1) középhüvelyre a (3) hü­velyt rajta elforgathatóan fölhelyeztük. Ezután a varrás számára szolgáló (4) lyu­kakkal ellátott (5) fenéklapot sajtoljuk, az (1) középhüvely alsó részére úgy, hogy a H-alakú (1) középhüvely alsó feneke csakis az (5) fenéklap rásaj tolásával egyidejűleg alakul ki. A gomb fölvarrása a (4) varráslyukak segítségével történik s minthogy a nad­rágtartó akasztófüle a (3) hüvelyen fek­szik föl, amely az (1) középhüvelyen elfo­roghat s ennélfogva a húzóhatás nem köz­vetlen a varrásra adódik át s azonkívül a súrlódás a nadrágtartó akasztófüle és a gomb közt az elforgathatóan alkalmazott (3) hüvely következtében igen csekély. A gomb előállításában természetesen többféleképen járhatunk el, úgy a sajtolás egymásutánját, mint az alkatrészek elhe­lyezését illetőleg, anélkül, hogy ezáltal a találmány keretén túlmennénk. Szabadalmi igények. 1. Nadrággomb, azáltal jellemezve, hogy a gomb vázát képező H-alakú középső hüvely fölső részén egy gombfej, alsó részén egy gombfenéklap van rásaj­tolva, míg a törzsén egy elforgatható hüvely van alkalmazva, oly célból, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents