50149. lajstromszámú szabadalom • Készülék írógépeken írt szavak és másnemű jelek megközelítő számának önműködő jelzésére és számlálására

Megjelent 1910. évi november lio 10-én. MMiY. KIK. SZABADALMI fHlf HIVATAL ± / 50149. szaru IX/e. OSZTÁLY. LE Készülék írógépeken irt szavak és másnemű jelek megközelítő számának önműködő jelzésére és számolására. SHAPP JÓZSEF BICHÁRD ÜGYVÉD ÉS QUELCH MALCOLM HIV AT A LN 0KB R1G H T 0 N B A N. A bejelentés napja Í909 szeptember hó 15-ike A találmány tárgya írógépekhez való készülék a gépen megírt szavak számának önműködő jelz.'sére. A készülék egy szám­­lálószerkezet elrendezésében ál!, mely az írógépre akként van erősítve, vagy azzal összeköttetésbe hozva, hogy az a térköz­­billentyű mozgásai által előre tolódik. A számlálószerkezet egymásba kapcsolódó kerekek rendszeréből áll, melyeknek hom­loklapjai fogazottak és egy oldalt előreugró szegéllyel vannak ellátva. Ezen szegélyre számok vannak írva, amelyek a szavak vagy másnemű leírt jelek számát adják meg és amelyek egymásután egy néző ab- i lak alatt vonulnak el. A nézőablak a szám- I lálószerkezet tokján vagy födelén van. Le- i hét azonban a számokat máskép is föltüntetni, j A fogaskerék a följegyzendő szavak vagy ! jelek számának megfelelő számú fogakkal van ellátva. így pl. 72 foggal, ha az angol ügyvédeknél szokásos 72 szó fölvételére való foliolapra írt szavak száma számlá­landó. A fogaskerék egy fordulata tehát egy oldalt jelent 72 szóval és ha ezen for­dulat bevégződött, úgy egy másik kerék egy második osztályzatot tol előre, amelyen a megírt oldalak száma lesz föltüntetve. Ezen második kerék az első kerek minden teljes fordulatánál egy foggal tolódik előre. Ha még további fogaskereket is alkal­mazunk, melyeket mindig az előbbi kerék hajt, úgy a megszámlálható szavak száma gyakorlatilag határtalan. Megszámlálható továbbá a megírt oldalak vagy szócsopor­tok száma is. A leírt szerkezetet egy a ké­szülék tokjába ágyazott és egy akasztóki­linccsel ellátott emeltyű hozza mozgásba, mely az első kerék fogaiba kapaszkodik és a kerékbe akasztva marad. Ezen emeltyű kinyúlik a tokból és a térközbillentyűvel, midőn az minden egyes szó leírása után le k;sz nyomva, érintkezésbe jut. A térközbil­­lentyű lenyomása folytán az emeltyű for­gási pontja körül kilendül és a hozzá csuklósán kapcsolt akasztókilincs a megfe­lelő akasztókerékből kikapcsolódik. A tér­közbillentyű elengedésekor az emeltyű ismét fölfelé lendül és az akasztókilincs a fogas­kereket egy foggal előre tolja úgy, hogy ily módon egy szó följegyződik. A térköz­­billentyű elengedésekor az emeltyűt egy rúgó önműködőleg fölfelé húzza. Az akasztó­kilincs az azt hordó emeltyűre van csukló­sán kapcsolva és az akasztókerékbe egy ¿.HIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents