50114. lajstromszámú szabadalom • Berendezés párhuzamosan kapcsolt generátorok vattnélküli terhelésének önműködő elosztására és vattnélküli kiegyenlítődési áramok elkerüléséra

Megjelent 1910. évi október hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50114. szám. Vll'g. OSZTÁLY­Berendezés párhuzamosan kapcsait generátorok wattnélküli terhelésének önmű­ködő elosztására és wattnélküli kiegyenlítődési áramok elkerülésére. ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 12-ike. Elsőbbsége 1908 julius hó 23-ika. •Jelen találmány célja azon hátrányok ki­küszöbölése, melyek több olyan párhuza­mosan kapcsolt váltakozó áramú generátor­nál lépnek föl, melyek gerjesztése külön önműködő fesziiltségkapcsolók által törté­nik. Ezen nehézségek lényegükben azon alapszanak, hogy úgy a generátorok ger­jesztő áramkörének mágneses sajátságai, mint a feszültségszabályozók mechanikai tulajdonságai többé-kevésbbé eltérők. így például a hálózatbeli feszültség esésekor a gerjesztő áramnak ezen feszültségcsökkenés kiegyenlítésére szükséges növelése a külön­böző generátoroknál különböző és a növe­lésnek más-más sebességgel kell történnie. A helyes gerjesztő áramfeszültségtől való ezen eltérések, melyek a wattnélküli ter­helés egyenlőtlen elosztását és wattnélküli áramoknak a generátorok között való ki­egyenlítődését vonják maguk után, a fe­szültség kiegyenlítődése után is fönnma­radnak. Abban a pillanatban ugyanis, mely­ben a hálózati feszültség ismét eléri nor­mális értékét, az összes szabályozók szabá­lyozó tevékenysége függetlenül a hozzájuk tartozó generátor gerjesztő áramfeszültsé­­gének pillanatnyi értékétől, megszűnik. A következőkben leírt berendezés a ter­helés wattnélküli komponensének elosztását: szabályozza és wattnélküli kiegyenlítődési áramoL föllépését meggátolja, amennyiben a terhelés egyenlőtlen elosztása és kiegyen­lítődési áramok létezése esetén ezen be­rendezésnél a szabályozók a feszültségen kívül még egy oly erő által is befolyásol­talak, melynek nagysága a föllépő terhe­lés változásoktól és a kiegyenlítődési ¡ira­mok erősségétől függ és mely azt okozza, hogy az alacsonyan gerjesztett generátorok gerjesztő áramának feszültsége növekszik, míg a túlságosan gerjesztettekké csökken. A mellékelt rajzban az elrendezés példa­képen az (s) gyűjtő sínt közösen tápláló­három (g, g', g") áramfejlesztő elrendezé­sének esetére van föltüntetve. Az állandó feszültségre való szabályozást az (r, r'. le­szabályozok eszközük. A rajzban szabályo­zók gyanánt példaképen az ismert Tirril­­féle szabályozók7(lásd 158413. számú német szabadalom) vannak vázlatosan föltüntetve és pedig legegyszerűbb alakjukban mennyi­ben az (e, e', e") gerjesztő gépek mellék­­zárlatú áramköreihez tartozó (w, w'. w") ellenállásainak időszakonként történő rövidre zárása relais közvetítése nélkül közvetlenül az (a, b), illetve (a', I/) és (a", b") mozgó NVOMDaMIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents