50095. lajstromszámú szabadalom • Állítható ide-ode mozgó fúvókatartó papírgépek számára

Megjelent 191Q. évi október hó 29-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50095. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Állítható, ide-oda mozgó fúvókatartó papirgépek számára. BRÜDER KRANZ GYÁROS CÉG GRÁZBAN. A bejelentés napja 1909 november hó 27-ike. A papírgépen készítés alatt levő papír­szalagok természetes vagy mesterséges dom­borodásaira fölrakott festék rögzítésére elő­nyösnek bizonyult oly fúvók alkalmazása, melyek a festőanyagot a papírszalagra per­metezik. Az eddig használt fúvóknak hátránya az, hogy velük a festék egyenletes elosztása lehetetlen. A jelen találmány tárgyát ké­pező berendezés szerint a permetező ké­szülékek beállíthatók és ezáltal a papírsza­lag befestése előnyös körülmények között megy .véghez, amennyiben a fúvóka sza­bályozható ide-oda mozgatása folytán a per­metezés esetleges egyenetlenségei, valamint pillanatnyilag föllépő hibák és megszakítá­sok egyetlen fúvóka által egyenlíttetnek ki. Mellékelt rajzon ezen fúvókatartó egy ki­vitele látható, az 1. ábra előlnézet, a 2. ábra fölülnézet és a 3. ábra oldalnézet. A szerkezet a következő: A papírgép papírszalagjára keresztirány­ban ágyazott, fogazott (a) tartón a (b) fo­gaskerék által állítható és a (c) szorítócsa­var segélyével rögzíthető, (d) vezetőgyűrű van ágyazva. Ezen gyűrű az (e) hüvelyt hordja, melyben az (f) csavar segélyével állítható, föl- és alá mozgatható és (g) csa­var révén rögzíthető (h) csap van vezetve. Ezen csap körül az (i) keresztdarab forgat­ható és a (k) száritócsavarral rögzíthető. Ezen keresztdarab egy (1) csukló körül for­gatható és (n) fúvókával ellátott (m) fúvóka­tartó-emeltyűt tart, mely az (o) csavar for­gatása révén egy vízszintes tengely körül forgatható, miáltal a fúvókának hajlásszöge a papírszalaghoz képest változtatható. Az (a) tartó egyik vége a (p) csap körül forgó csapágyban van ágyazva, míg a má­sik vége a nullára beállítható excentricitású (q) excenter vagy hasonló berendezés segé­lyével ide-oda mozgattatik. SZABADALMI IGÉNY. Állítható, ide-oda mozgó fúvókatartó, azál­tal jellemezve, hogy egy fogazott (a) tartó révén mozgatható (d) vezetőgyűrű­vel egy (a) hüvely van összekötve, mely­ben egy (h) csap (f) csavar segélyével emelhető vagy sülyeszthető és helyze­tében (g) csavarral rögzíthető, mely (h) csappal a (k) csavar segélyével rögzít­hető (i) keresztdarab és ezen utóbbival egy (o) csavarral ellátható és (n) fúvó­kát tartó (m) emeltyű van csuklósan összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) •K.AÍ RÉSZVÉNY [AR9A8AG NYOMDA JA SUOAPEgre*

Next

/
Thumbnails
Contents