50069. lajstromszámú szabadalom • Berendezés változó terhelésű elektromótorok szabályozására

Megjelent 191Q. évi október hó 26-án. MAGY. KIR SZABADALMI jKí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50069. szám. VH/g. OSZTÁLY. Berendezés változóterhelésű elektromótorok szabályozására. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 46384. számú szabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 junius hó 28-ika. A 46384. sz. szabadalmi leírásban vál­tozó terhelésű elektromótorok szabályozására szolgáló olyan berendezést ismertetünk, melyek áramát kiegyenlítő lendítőtömeggel ellátott és változó fordulatú hajtógéppel kapcsolt dinamó szolgáltatja, átalakító köz­beiktatása nélkül és amely berendezésnél a gerjesztőgép a dinamó fordulatválozásai­ban résztvesz. Ennek lényege abból áll, hogy a fordu­latváltozás alkalmával a gerjesztőgép vagy a dinamó, vagy pedig mindkettőnek ger­jesztése egyidejűleg olyképen változtattas­sék meg, hogy a fordulatváltozásnak ne legyen hatása a munkamótorra. A gerjesztés ismeretes módon szabályozó ellenállásokkal, cellakapcsolással vagy ellen­feszültségű géppel és más hasonlóval vál­toztatható. Jelen találmányunk szerint ezt a beren­dezést a változó terhelésű motorok szabá­lyozására olyan elrendezésnél alkalmazzuk, melynél a motort változó fordulatú és len­dítőtömeggel ellátott hajtógépcsoport táplálja, de a gerjesztő áramforrás a dinamó for­dulatingadozásától független. A csatolt ábra egy ilyen berendezés egy kiviteli példáját mutatja be. (m) a hajtó­gép (gőz-, gázgép, vízturbina stb.), mely (a) dynamot hajtja, (a) a terhelésingadozást ki­egyenlítő, változó fordulatú lendítőtömeg és (e) az (m, a, s) hajtógépcsoport független, gerjesztő áramforrás, pl. gőzdinamo, át­alakító, akkumulatorbatteria, vagy más hasonló (f) a munkamótor, (t) a kormány­készülék, (r) egy centrifugális szabályozó, (v) és (w) szabályozó ellenállások. Ha e berendezés üzeme közben (f) mótor nagyobb teljesítménye következtében (a) lendítőtömeg fordulata leesik, akkor (r) cen­trifugális szabályozó (v és w) ellenállások (h) kontaktuskarját fölemeli úgy, hogy a gerjesztőgép és a dinamó gerjesztő körei­ből ellenállások iktattatnak ki és ezzel a dinamó feszültsége annyira fölmegy, hogy a munkamótor sebességére a hajtógépcso­port fordulatesése nincs hatással. Ilymódon tehát a (t) kormánykészülék mindegyik állá­sának egy bizonyos meghatározott mótor­sebesség felel meg. Ha a hajtógépcsoport fordulatszáma ismét fölmegy, akkor (r) regulátor a gerjesztőkörökbe ismét ellen­állásokat iktat be, minek következtében a dinamó feszültsége és ezzel a munkamótor sebessége a kormánykészülék állásának meg­felelő, tervszerűen meghatározott értékű lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents