48963. lajstromszámú szabadalom • Palackok csomagolásához való rögzítőlapok

Megjelent 1910. évi május lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48963. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Palackok csomagolásához való rögzítölapok. VANGEL KÁROLY ÁLLAMI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 12-ike. A folyadékkal telített palackok szállítása eddig rendszerint faládákba vagy kosarakba akként csomagolva történik, hogy a pa­lackok szalmafonatba takartatnak és a pa­lackok közé még szalmával, vagy egyéb al­kalmas anyaggal szorosan kitömetik. Ezen csomagolási mód aránylag sok mun­kát igényel, drága és a palackok eltörése ellen még isem nyújt kellő biztosítékot, mert ha a palackközök kitömése hiányosan történik, vagy pedig ha a telített láda szállítása és esetleges forgatása közben a tömítés elcsúszik, akkor egyes palackok összeérnek és a szállítás közben eltörnek. A jelen találmány tárgya oly palackrög­zítő lapok, melyeknek használata esetén a ládákba vagy kosarakba szállítandó palac­kok csomagolásánál úgy a palackokat ta­karó szalmafonatok használata, valamint a palackközöknek kitöltése nélkülözhető, mi­mellett a csomagolás gyorsan eszközölhető és ezen csomagolási módnál a palackoknak egymással való érintkezése teljesen ki van zárva, tehát a palackoknak szállítás közr ben való eltűrésének veszélye a minimumra van csökkentve. Ezen palackrögzítő lapok megfelelő agyagból akként készítendők, hogy az alsó rögzítői ap a palackok alsó részének, a fölső rögzítőlap pedig a palackok fölső részé­nek befogadására alkalmas mélyedésekkel bírjon. Még pedig az, ugyanazon ládába, vagy kosárba csomagolandó palackokhoz egy közös alsó rögzítőlap és egy közös fölső rögzítőlap használható, vagy pedig ugyanazon ládába vagy kosárba egy vagy több üveg számira készült és egymás mellé helyezendő több rögzítőlap alkalmazható. Az 1. ábra 1 palack számára készült alsó rögzítőlap fölülnézetét, a 2. ábra pedig ezen rögzítőlap kereszt­metszetét ábrázolja, mely ábráknál a rög­zítőlap kiemelkedő (vastagabb) része (l)-el, a palack fenékrészének befogadására szol­gáló mélyedés pedig- (2)-vel van jelölve. A 3. ábra egy üveg számára készült fölső rögzítőlap alulnézetét, a 4. ábra pedig ezen alsó rögzítőlap ke­resztmetszetét tünteti föl, mely ábráknál a rögzítőlap vastagabb része (3)-al, az üveganyag befogadására szolgáló mélyedés pedig (4)-el van jelölve. Az 5. ábra (20) palack számára készült és a csomagoló láda fenekére teendő egy darab alsó rögzítőlap fölülnézetét, a láda metszetével együtt ábrázolja, melynél a rögzítőlap vastagabb részei (l)-el, a palac­kok alsó részeinek befogadására szolgáló

Next

/
Thumbnails
Contents