48951. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék palacköblítőgépek megrakására

I Megjelent 1910. évi májiis hó 31-én. MAGY. gg|! KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48951. szám. XVlII/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék palacköblítőgépek megrakására. FILTER- UND BRAUTECHNISCHE MASCHINENFABRIK A.-G. VORM. L. A. ENZINGER CÉG BERLIN-WORMSBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 30-ika Elsőbbsége 1908 október hó 3-ika. Je.en találmány azon palacköblítőgépek "tökéletesbítését célozza, melyeknél a pa­lackok körben mozgó és egyidejűleg saját tengelyük körül forgó mozgást végző belső kefékre illesztmdők. Ha ezeknél a palacköblít5gépeknéi a tel­jesítőképességet növelni akarjuk, akkor a munkásnak a belső kefékre való palack­fölhelyezésnél fokozott ügyességet kell ki­fejtenie, ha a gép forgássebesséigét nem akarjuk csökkenteni. A találmány azáltal számol ezzel a követelménnyel, hogy a pa­lackoknak a körben mozgó és egyidejűleg saját tengelyük körül forgó keféikre való fölhelyezése azáltal könnyíttetik meg, hogy időnként egy palackvezetéket hagyunk a forgó kefekoszorúval mozogni, azon célból, hogy e mozgás tartama közben a palackok vezetékükről biztosan a keféikre legyenek tolhatók. Az ezen eljárás foganatosítására szol­gáló készüléket célszerűen önműködővé és kényszermozgásává képezzük úgy, hogy a palackvezetéket tartó kar egy, a kefeko­szorún alkalmazott ütköző útjába lép, hogy az ütköző a palackvezetéket a kellő hely­zetben egy keféhez magával vigye, mimel­lett a palackvezeték ezen mozgatása köz­ben a kar tengelyirányban kényszermozgá­súan eltolatik, miáltal a kar a toldattal kapcsolaton kívül kerül és nyugalmi hely­zetébe visszaleng. A csatolt rajzon a találmány tárgyának példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve. Maga a palacköblítőgép ismert szerke­zettel bír. Az (a) tartányon ágyazott (b) tengely, mellyel a külső (c) kefehenger együttfo­rog, a (d) kar fölvételére szolgál, mely a (b) tengely helytálló (e) ágyazószelemcéje körül forog. A (d) kar alul az (f) súllyal és fölül a (g) fejjel van ellátva, mimellett a (g) fej a palackalaknak mlegfelelő (gl) vezetékkel bír. A (d) kar (h) agya az (e) szelenoét lazán forgathatóan körülveazi, azonban a (hl) csappal az (e) szelence ke­rületén lévő ferde (el) horonyba kapasz­kodik, oly mpdon, hogy a karnak a sze­lence körül való forgásánál a kar tengely­irányban eltolatik. A függélyes kezdeti helyzetben, a (d) kar a (c) kefehenger felé közelített hely­zetet foglal el; ebben a helyzetben a kar a belső kefekoszorú (k) palaoktámiasztó­kengyelein lévő (i) ütközők vagy menesz­tők útjában fekszik. Ennek folytán a kefe koszorú körülforgása alkalmával a kart ma­gával viszi, és pedig addig, míg a kar ten-

Next

/
Thumbnails
Contents