48940. lajstromszámú szabadalom • Fatörzs fűrészelő és döntőberendezés

haj tóráddal. Ez esetben a (10) rudat (22)­vel jelzett helyén is kell vezetnünk és a fürész lefelé sülyesztésére szolgáló beren­dezést hasonló kiképzés mellett a fürész vízszintes mozgatására fölhasználni, amely esetben a találmány lényegét nem érilitő foganatosítási alakot nyertünk. A (10) füréázkeret lefelé való mozgatá­sának létesítésére szolgál az 5. és 6. ábra­beli foganatosítási alak, amelynél a görbí­tett (4) tengely (30, 30) állványok függé­lyes (31) hasítékába föl- és lefelé csúsz­tathatóan elrendezett (32) csapágyakban van ágyazva. A (4) tengelyek mindegyik végére egy-egy (33) kúpos fogaskerék van ékelve, mely a (32) állvány alsó részén el­rendezett (34) talpcsapágyakba ágyazott függélyes (35) csavarorsókon elmozgatható, anyamenetekkel ellátott egy-egy (36) kú­pos fogaskerékkel kapcsolódik. A (33) és (36) kúpos kerekeket ágyúknál fogva egy­egy sarokvasalakú (37) kengyel kapcsolja össze azon célból, hogy a fogaskerekekkel állandó kapcsolódása biztosíttassék. A (10) fürészkeret a (4) tengelynek ki­görbített részével végén a (39) vastago­dással ellátott (38) rúd és az ezzel kap­csolódó (40) rúd útján van összekötve. ,A (40) rúd (38) rúddal kapcsolódó vé­gén horogalakú (41) toldatokkal van el­látva azon célból, hogy a fürészkeretnek szükség esetén való elfordítása lehetővé tétessék. A (40) rúd másik vége hüvely­alakú (42) toldattal bír, ameljyben a fü­részkeret eltolható. A fürészkeret hátsó része egy (43) (áll­ványban vezettetik, még pedig oly módon, hogy a keret fölső részénlek meghosszab­bítása iaz állványban föl- és alányomható (44) tőkén hatol át. Az előzőkben leírt szerkezet vízszintesen fekvő törzsek szét­fürészelésére szolgál. Ha gyökerén álló fát akarunk elfűré­szelni, a fürészkeretnek vízszintesen való megtartására és előre mozgatására a kö­vetkező szerkezet szolgál: A fürésznek fölső keresztrúdját a (45) elcisúsztathatóan szerelt (46) részbe he­lyezzük, amely a (45) szán hátsó részével (47) rúgó közvetítésével kapcsolt (48) le­mezhez az ollószerű (49) szerkezet útján van összekötve. A (47) rugók a (48) le­mezhez az ollószerű (49) szarkezet útján van összekötve. A (47) rugók a (48) le­mezre nyomást gyakorolnak úgy, hogy a (49) olló szétnyílik és a fürészt előre moz­gatja. Hogy a fatörzsnek fűrészelés, illetve eközben való földülésekor meghatározott esési irányt adjunk, erre a 3. ábrabeli szerkezet szolgál, amely egy megfelelő ki­képzésű (23) állványba ágyazott közel víz­szintes (24) csavarból áll, mely egy csavar­anyává kiképezett (25) kúpos fogaskerék útján mozgattatik előre. A (25) kúpkerék a (23) állványhoz erősített (26) fogaske­rékkel kapcsolódik, mely (27) kézi forgaty­tyú segélyével mozgattatik. Ha a fatörzs kellő mértékig be van fürészelve a (24) csavart, melynek sarlóalakú (28) része a törzset átkarolja, a (27) forgattyú útján előre miozgatjuk és a törzs az ily módon kijelölt irányban fog eldűlni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fatörzsfürészelő berendezés, jellemezve egy meggörbített tengely kihajlított ré­, széhez csuklósan erősített függélyes fü­részkeret által, mely mozgatása alkal­mával egy kilincsművet működtet azon célból, hogy fogaskerékáttétéi és moz­gató csavar útján a fűrészelés előre­haladásához képest sülyesztessék lefelé. 2. Az 1. igénypont alatti fürészelő beren­dezés foganatosítási alakja, gyökerü­kön álló fák lefürészelésérei, jellemezve azáltal, hogy a fürészkeret vízszintes és mozgatása az előzőkben jellemzett szerkezethez hasonló szerkezettel víz­szintesen eszközöltetik. 3. A 2. igénypont alatti berendezéshez 'a lefűrészelendő fatörzs eldülési irányá­nak megszabására szolgáló berendezés, jellemezve egy alkalmas állványzatba ágyazott sarlóalakú véggel bíró csavar által, amelyet kézi forgattyú útján fo­gaskerék közvetítésével mozgatunk al­kalomadtán előre. 4. Az 1. igénypont alatti fatörzsfürészelő

Next

/
Thumbnails
Contents