48937. lajstromszámú szabadalom • Gőzzel vagy más rugalmas folyadékkal működtetett erőgép

Megjelent 1910. évi május lió 31-én. MAGY. hHj KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48987. szám, V/d/l. OSZTÁLY. Gőzzel vagy más rugalmas folyadékkal működtetett erőgép. HOLLE ALEXANDER ALBERT MAGÁNZÓ OLSTBAN. A bejelentés napja 1909 május hó 4-ike. Jelen találmány tárgya gőzzel vagy más , rugalmas folyadékkal működtetett dugaty- j tyús erőgép, melynél a gőz vagy más fo- | lyadék a hengerekbe akkor bocsáttatik be, ha a dugattyú löketét már annyira befe­jezte, hogy forgattyú ja a legnagyobb erő­kifejtésnek megfelelő helyzetbe jut-ott, a hajtórúd tehát a forgattyúra merőlegesen áll. A találmány tárgya abban áll, hogy a gőz csakis lökés által való erőkifejtésre kényszeríttetik. A találmány tárgya segé­lyével továbbá az idő, melyben a gőz vagy egyéb folyadék a hengerbe vezettetik, előre tolható anélkül, hogy ezáltal a töltés meg­változnék. A találmánybeli gép egyszerű, a kifej­tett munkához képest csekély súlyú; a gép ezenfölül igen gazdaságosan működik. Az említett célok azáltal éretnek el, hogy a bebocsátó szelep-eket úgy rendez­zük el, hogy a gőz a hengerbe körülbelül akkor vezettetik, amikor a dugattyú fél löketét bevégezte és a gőz bevezetése azon­nal megszakíttatik; a bebocsátó nyílások úgy vannak elrendezve és méretezve, hogy a gőz vagy egyéb folyadék a dugattyút végfölületére merőlegesen vagy közel me­rőlegesen éri. A találmány tárgyát képező berendezé­sek egyszerű vagy kettős működésű du­gattyús gépeken alkalmazhatók, de különö­sen a most említett tipusú gépnél előnyö­sek, mert- a gép legegyszerűbb szerkezetét érhetjük el. A mellékelt rajzon, melyen négy henge­res, egyszeresen működő, nagy teljesítmé­nyű és túlhevített gőzzel táplált gép van bemutatva, az 1. ábrán a gép oldalnézetben, a 2. ábrán a szelepeket működtető büty­kös tengely fölülnézetben és a 3. ábrán a hengerek egyike metszetben, nagyobb léptékben van föltüntetve. Az (a) hengerekben vannak elrendezve a (b) dugattyúk, melyek a (d) hajtó rudak útján a (cl) forgattyúcsapokkal vannak összekötve. Az (a2) hengerfejekben vannak kiképezve az (al) bebocsátó nyílások, me­lyek a hengerek tengelyének irányában van­nak elrendezve, úgy, hogy a gőzadugaty­tyúk végfölületeit merőlegesen éri. Cél­szerű az (al) nyílások szájnyílásait a raj­zon föltüntetett módon kúposán kiképezni. Az (e) bebocsátó szelepeket a (g) tenge­lyen lévő (f) bütykök nyitják és az (s) rugók zárják. A (g) tengely aj forgattyú­tengelyről a függőleges (m) rúd, valamint

Next

/
Thumbnails
Contents