48908. lajstromszámú szabadalom • Ablak-, fal- és padlótörlő eszköz

Megjelent 191Q. évi május hó 31-én. MAGY. f&g KIR. SZABADALMI jBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48908. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Ablak-, fal- és padlótörlő eszköz. SCHIFF SÁNDOR ÉPÜLET- ÉS MŰLAKATOS NAGYKÁROLYBAN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 7-ike. A jelen találmány tárgya olyan eszköz, mely az ablaktáblák, falak, padlók stb. kér nyelmes törlését, illetőleg tisztogatását teszi lehetővé. Lényegéiben ezen eszköz egy alkalmas hosszúságú nyél végére erősített hüvelyen a nyél hossztengelyére megközelítőleg me­rőleges tengely körül elforgathatóan, ill. • beállíthatóan megerősített szorító pofákból áll, melyek a törlő ruha megfogására szol­gálnak és annak kivehetése céljából Iköny­nyen szétnyithatók. A pofák könnyű állít­hatósága folytán iaz eszköz főleg ablakok tisztítása esetén kényelmesen kezelhető úgy, hogy az ablaktábla külső oldala is be­lülről, a szobából tisztogatható. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az 1. ábra az eszközt a nyél hossztengelyére merőlegesen álló szorító pofákkal, a 2. ábra azt a nyél hossztengelyével meg­közelítőleg párhuzamosan álló szorító po­fákkal, végül a 3. ábra azt az 1. ábrának megf elelő hely­zetben, perspektivikusan, nagyobb lépték­ben mutatja. Az (1) nyél végére a (2) hüvely van erő­sítve, mely a nyél hossztengelyével tompa szöget képező (3) lemez nyúlvánnyal bír. E lemeznyulványba annak hosszközépvo­nalában egy (4) csap van erősítve, melyre az (5) és (5') szorító pofákat hordó, tulaj­donképeni törlő eszköz van (6) lemezével a csap körül forgathatóan ráillesztve. A (6) lemeznek a (3) lemezre illeszkedő há­tulsó fölületéből célszerűen négy (7) sze­mölcs áll ki, melyeket a (3) lemez megfe­lelően elrendezett mélyedéseibe egy, a (4) csap köré helyezett (8) spirálrúgó szorít, í mely utóbbi egyrészt a (4) csap fejéhez, ! másrészt pedig a (6) lemezhez támaszko­dik. A (6) lemez lefelé az alsó (5) szorító pofában végződik, míg fölfélékét(9)szárny­lemezzel bír, melyek közé egy (10) rúgó­ház van erősítve. A (10) rúgóház egy spirálrúgó fölvételére szolgál, melynek fölső szabad vége egy (11) süveghez van erősítve és ez utóbbival együtt arúgő­házban föl- és lemozoghat. Az (5, 6, 9, 10) részekből álló, miost leírt alkatrészhez egy (12) csap körül forgathatóan van a fölső (5') szorító pofa erősítve, melynek csap­ágyszerű (13) nyúlványa egy (14) csap kö­rül forgatható kétkarú (15) kézi emeltyűt hord. Ezen kéziemeltyű másik karja a (14) csaphoz képest excentrikus körívben vég­ződik, melyre a spirálrúgó hatása alatt a már említett (11) süveg támaszkodik. A

Next

/
Thumbnails
Contents