48843. lajstromszámú szabadalom • Drótvázas kosár

megjelent 1»1Q. évi május lió 34-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jHtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48843. szám. VI /£• OSZTÁLY. Drótvázas kosár. TÍMÁR LÁSZLÓ GYÁROS BUCSÁN. A bejelentés napja 1909 október hó 7-ike. Jelen találmány tárgya drótvázas kosár, mely a legnagyobb igénybevételeknek is megfelel anélkül, hogy a kosár deformálódna. Az eddigi vesszőfonású kosaraknál ugyanis nagy igénybevételeknél a szintén vesszőből álló váznak vagy függőleges pálcái, vagy a körülfutó gerinc töredeztek el vagy a kosár szakadt ki s ennek folytán a vesszőfonás csakhamar feloldódott. Jelen találmánynál ez teljesen ki van kü­szöbölve, amennyiben a váz függőleges pál­cái s a kosárfül váza a körülfutó gerinccel már magukban véve is egy összefüggő egészet képeznek. Nagy előnye jelen talál­mánynak ezenkívül az, hogy a már elsza­kadt vagy elhasználódott fonás helyett a régi vázra többször is készíthetünk új fonást, miáltal ezen kosár élettartama az eddig használatos kosarakkal szemben sokkal nagyobb. A mellékelt rajzban a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a kosár részben befont vázának nézete, a 2. ábrán a kosárfül váza van föltüntetve. A kosárnak (a) fenéklapja, mely célsze­rűen egy keményfa lapból áll, az egy. darabból álló (b) fakarimába van beeresztve. Ezen karimával párhuzamosan halad a ko­| sár nagyságának megfelelő magasságban a (c) körülfutó drótgerinc, melynek két vége a (d)-vel jelölt helyen (2. ábra) van egymásba hurkolva. A (b) fakarimát és a (c) drótge­rincet az (e) drótpálcák kötik össze. Ezen drótpálcák U-alakban vannak meghajlítva olyképpen, hogy az alsó részük a (b) kari­mán keresztül van tűzve, míg száraiknak vége a (c) gerincbe van behurkolva. A kosárfül alakítása a következőképpen történik: Két egymás mellett levő U-alakú pálca oly módon egyesíttetik, hogy míg (el) belső száraik a leirt módon a (c) gerincbe vannak hurkolva, addig az (e2) külső szárak a fül alakjának megfelelő ívet leirva, egymásba folynak. Ily módon tehát a kosárfülre ható húzó igénybevétel először átadódik a (b) fa­karimának s azután a (c) geriflcnek, miáltal a kosárfülnek a kosárfonásból való kihúzása teljesen ki van zárva. A kosárfül merevíté­sére a szokásos (f) famagon kívül még egy ugyanolyan hosszúságú (g) drótív szolgál s az egész fül vázat a (h)-val vázlatosan jel­zett fonással borítjuk. A fonásnak a drótvázon való elhelyezése természetesen többféle változtatást is szen­vedhet a nélkül, hogy ez a találmány lé­nyegét érintené. így a mellékelt rajzban

Next

/
Thumbnails
Contents