48828. lajstromszámú szabadalom • Újítás és készülék áramvezető összeköttetések előállítására fémfoszfidokból villamos izzólámpák fémizzószálai és árambevezető huzalai között

Megjelent 1910. évi május hó 21-én. MAGY. SZABADALMI IilR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48828. szám. VII/h. OSZTÁLY. Eljárás és készülék áramvezető összeköttetés előállítására fémfoszfidokból villamos izzólámpák fémizzószálai és árambevezető huzalai között. EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG ÚJPESTEN. Pótszabadalom a 45438. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 november hó 3-ika. A törzsszabadalomban olyan eljárás van védve áramvezető összeköttetés előállítására fémfoszfidokból villamos izzólámpák fémizzó­szálai és árambevezető huzalai között, amely abban áll, hogy a fémfoszfidokat vagy ezek­nek keverékeit egymásközött vagy fémekkel illetve oxidokkal vagy hidroxidokkal fino­man elosztott állapotban vízzel vagy más illó kötőszerrel péppé keverjük, ezt az ösz­szekötési helyre fölvisszük, megszárítjuk és azután zsugorítjuk, ill. megömlesztjük. A törzsszabadalom leírása értelmében az összeköttetés zsugorítását vagy megömlesz­tését célszerűen tartányba helyezve redu­káló vagy indifferens atmoszférában foga­natosítjuk. Kitűnt már most, hogy a forraszcsomók előállítása, valamint a szükséges berendezés lényegesen egyszerűsíthető, ha a forrasz í zsugorítását, ill, ömlesztését áramló gázat­moszférában végezzük, mikor is a forrasz­csomó esetleges káros túlhevülését a gáz­áram szabályozása utján könnyen elkerül­hetjük. Ez az eljárás még azzal az előnnyel is jár, hogy nem föltétlenül szükséges redu­káló vagy indifferens atmoszférában dolgoz­nunk, hanem a szabad levegőn is dolgoz­hatunk. Az eljásrás foganatosítása a mellékelt rajzon föltüntetett készülék használata ese­tén következőképen megy végbe. (1) a lámpaváz a hozzátapasztott fémszá­lakkal. (3) a (2) szigetelt állványon megerő­sített egyik elektróda. (4) a mozgatható má­sodik elektróda és (5) a (4) elektródát ma­gába foglaló cső, amelyen valamely gáztar­tányból vagy másefféléből alkalmas nem ég­hető gázáramot, amely esetleg levegő is lehet, az előállítandó forraszcsomóra fú­vathatunk. Az (1) lámpavázt a hozzátapasz­tott szálakkal balkézbe fogva könnyedén a (3) elektródához szorítjuk és ezután jobb kézzel a csőbe foglalt elektródát a megöm­lesztendő tapaszcsomóhoz tesszük és fény­ívet létesítünk, mikor is az (5) csőből ki­lépő gázáramban a forraszcsomó képződik, amely azután a (4) elektróda eltávolítása után, tovább is kiömlő gázáramban azonnal hatékonyan lehűl és ennélfogva rendkívül gyorsan megmerevedik. Az eljárás különösen alkalmas olyan fém­foszfidokkal való forrasztáshoz, amelyek,

Next

/
Thumbnails
Contents