48812. lajstromszámú szabadalom • Pörkölő eljárás kévé, kakaó és hasonló fűszerek számára, melynél a pörkölő közeg tiszta levegő vagy más a pörkölendő anyagra nézve chemiailag indifferens gáz

Megjelent 1910. évi május hó 21-én. MAGY. ||g| KIR. SZABADALMI 188g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48812. szám. IV/e. OSZTÁLY. Pörkölő eljárás kávé, kakaó és hasonló fűszerek számára, melynél a pörkölő közeg tiszta levegő vagy más, a pörkölendő anyagra nézve chemiailag indifferens gáz. tVOGELER THEODOR MÉRNÖK HANNOVERBEN. A bej'slwtÓB napja 1909 június hó 18-ika. Elsőbbsége 1908 junius hó 20-ika. Az eljárás abban áll, hogy az anyag pör­kölésére tiszta, csupán fölhevített levegőt vagy más, a pörkölendő anyagra nézve indifferens gázát használunk s a pörkölő közeg kényszerpályán keresztül jut egy zárt térbe, melynek egyik oldalán a tulaj­donképeni pörkölőtér, a másik oldalán pe­dig egy ffitőkamra van, s ezek egymással csövek, csatornák stb. segítségével össze­köttetésben állanak. A levegőt egy venti­látor segítségével állandó körfolyamatban tartjuk, amennyiben először a fűtőtérből a pörkölő térbe hajtjuk, onnan elszívatjuk és ismét a fűtőtérbe vezetjük. A hőodaveze­tés sokféleképen történhet s a mellékelt kiviteli alakokon látható. Az 1. ábra a pörkölő eljárás egy vázla­tát tünteti föl, hol (a) a pörkölőheng&rt jelenti, mely a tokon kívül forgásba hozott (b) tengelyével együtt forog. Az (a) henger oldalfalán középen nyílások vannak, me­lyekbe a szilárdan álló (c) és (cl) csövek torkollanak, melyek az (a) henger (d) kö­penyén keresztül jönnek ki. A (cl) csőbe az (f) ventilátor vagy légszivattyú stb. van behelyezve, mely a bezárt levegőt tova­szállítja és pedig a (g) fűtőtesthez, me­lyet hőforrásként használunk. Innen a be­zárt és fölmelegített levegő a (c) csator­nán keresztül ismét az (a) hengerbe jut. Ily módon az (a) hengerben a (c) és (cl) csövekben és a fűtőtestben bezárt levegő állandóan körfolyamatban van. A hő oda­vezetésnek a fűtőtestekhez oly módon kell történni, hogy a bezárt levegő az égéster­mék gázaival ne keveredhessék. Ennél­fogva szén, koksz vagy gázláng a (g) fűtő­testet csak kívülről érintheti, míg elektro­mos árammal fűtött ellenállások belül is elhelyezhetők, valamint olyan csövek is, melyekben valamely túlhevített folyadék kering. A (c) cső, mely a (g) fűtőtest által föl­melegített levegőt az (a) hengerhez ve­zeti, a pontozva jelölt módon is kivihető úgy, hogy a fölmelegített levegő először a (d) köpenybe lép, az (a) hengert melegíti és azután az (f) ventilátor a henger bel­sejébe szívja. Egy másik kiviteli alak van föltüntetve a 2. ábrán elölnézetben és a 3. ábrán alaprajzban. A levegőt vezető cső kígyózó alakú, és egyúttal a (g) fűtőcső is, melynek kanya-

Next

/
Thumbnails
Contents