48795. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet léghajók, repülőgépek és hasonló járművek számára

Megjelent íalO. évi május lió 31-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 48795. szám. V/h. OSZTÁLY. Hajtószerkezet léghajók, röpülőgépek és hasonló járművek számára. wisniewski vincent műépítész berlinben. A bejelentés napja 1909 március hó 17-ike. Elsőbbsége 1907 december hó 7-ike. A jelen találmány tárgya hajtószerkezet léghajóknak, röpülőgépeknek és hasonló párműveknek vízszintes hajtására. A talál­mány célja első sorban is vízszintes irány­tan járó zsalúszerű hajtófölületek segélyé­a homlokellenállással ellenkező irány­in, egyenes vonalban, a légkúp elhagyása llkül, hajtást létrehozni és pedig akként, hogy a hajtófölületek a legnagyobb szél­sebességeket és a legnagyobb homlokel­lenállást is időben, útban és nagyságban egyaránt fölülmúlják, másodsorban pedig oly szerkezeti megoldást találni, melynél a stabilitáshoz szükséges hosszú szerkezeti váz egyúttal arra használtatik föl, hogy vonó-elemek ts vezető-, ill. hajtókerekek alkalmazásával a. hajtófölületek a vonó­elemek hatása alatt egymással ellenkező irányban és egymástól függően akként mo­zogjanak el, hogy folytonos előr©hajtás keletkezzék. A találmány tárgya a hajtófölületek él­mozgatására a lehető legnagyobb sebessé­gek alkalmazását teszi lehetővé, mert a hajtókerekeknek kerületi sebessége ugyan­akkora, mint a haladási sebesség. A nagy úthossz és a hajtókeréknek átmérője arány­lag lassú elforgást és átváltást tesz lehe­tővé. A hajtófö'ületeknek a vonó-elemek két pontján való fölfüggesztésének módja, mely szerint a vonó-elemek a hajtófölületeket oldalasan vagy súlypontjukban fogják meg és hordják, lehetővé teszi azt, hogy a hom­lokellenállást illetőleg,. mely ellen a hajtó­fölületek egész területükkel, folytatólago­san és egyenes irányban, egyenletesen vagy ütésszerűen működnek, megfelelő méretvi­szonyok alkalmaztassanak. Az említett célt a következő szerkezeti megoldással érjük el: A szükséges hosszú út elérése céljából a hajtófölületek a motor segélyével hajtott kerekeken járó vonó-elemek, pl. acélkábe-Iek vagy szalagok segélyével mozgattat­nak el. A vonó-elemek egyúttal a hajtófölületek hordására is szolgálnak úgy, hogy egyéb vezetékekre nincsen szükség. A hajtókeréknek előre- és visszahajtása segélyével az egyik hajtófölület működé­sekor egy másik, nem működő hajtó fölü­let; útjának kezdő pontjába hozatik. Továbbá a vonóelemeknek fölső és alsó részei a hajtószárnyakat a szerkezetnek egy-egy oldalán fölváltva vezetik és tá­madják, de lehet természetesen az egyik vonó-elemnek csak fölső, a másiknak csak alsó részét alkalmazni. A hajtószárnyak zsalúszerűen, csapó la-

Next

/
Thumbnails
Contents