48794. lajstromszámú szabadalom • Csavarbiztosítás

Megjelent li)10. évi május hó 31-é... MAGY. ^ KIR. szabadalmi hm hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 48794. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Csavarbiztosítás. trangusz kázmér műszaki magánhivatalnok budapesten. A bejelentés napja 1909 május hó 1-je. Csavarbiztosítás számtalan van használat- i ban, de a legtöbbnek az a hibája, hogy a be­rendezés nem biztosít a csavaranya min­den tetszőleges elfordulása, illetőleg meg­húzása esetén, hanem rendesen csak a csa­varanya szögleteinek megfelelő elfordulása alkalmával szolgál biztosítássá). A két csa­varanyával való biztosítás megfelel ugyan a célnak, de egyrészt nem biztosít tökéle­tesen, másrészt nincs mindenütt hely két csavaranya alkalmazására. A legtöbb bizto­sításnak további hátránya, hogy a csavaron kívül eső berendezést igényel. Jelen találmány tárgya egy oly biztosí­tás, mely a csavaranya tetszőleges és leg­kisebb meghúzása esetén is biztosít, azaz az anya meglazulását önmagától teljesen kizárja. A találmány lényege abban rejlik, hogy a csavaranyát az orsóra merőlegesen és érintőlegesen átfúrjuk olykép, hogy a furat kissé a csavar kisebb átmérőjű orsó­jába behatolna, ha "a fúrásnál az anyában benn lenne. A furatba egy csapszöget he­lyezünk, melybe az anya meneteinek meg­felelő hornyokat alkalmazunk, amelyeket az egyik irányban lejtősen kiképezve meg­hosszabbítunk. Ha most a meghúzott csa­varanyában a csapszögre a meghúzás irá­nyában ütést gyakorolunk, akkor a lejtősen kiképezett hornyok az orsó csavarmenetei közé beékelődnek, illetőleg az orsó és anya közt olyan feszültséget idéznek elő, hogy az anya meglazulását lehetetlenné teszik. A mellékelt rajz a berendezés egyik ki­viteli alakját ábrázolja, még pedig: Az 1. ábra a csavaranyát félig metszet­ben, félig nézetben, a 2, ábra az 1. ábra fölülnézetét, a 3. ábra és a 4. ábra a csapszöget két nézetben tünteti fel. (a) a csavarorsó, a rajzon jobb csavar­menettel, (b) a csavaranya, (c) a csapszög és (d) a csapszögben a csavarmeneteknek megfelelő hornyok, amelyek a csapszög kö­zépvonalához képest kifelé lejtősen emel­kednek. A használatban a csapszöget elő­zetesen a csavaranya furatába helyezzük, még pedig olyképen, hogy a ferdén lemet­szett vége a meghúzás forgási irányában mutasson (tehát jobb csavarmenetnél az óramutató járásával egyezően, bal csavar­menetnél az ellenkező irányban) és a hor­nyok az anya meneteivel egybevágjanak. Ezután az anyát az orsóra csavarjuk és kellőleg meghúzzuk. Hogy a csavarkulcs az anyára kellőleg rátehető legyen, a csapszö­get az anya megfekvési fölületéhez köze­lebb rendezzük el, úgy hogy az anya ma-

Next

/
Thumbnails
Contents