48763. lajstromszámú szabadalom • Kölyűs fészekbevető készülék

Megjelent 1910. évi május hó 17-éii. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jgH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4876B. szám. X/». OSZTÁLY. Kölyüs fészekbevető készülék. BURGTORF KARL GAZDASÁGI FÖLÜGYELŐ EMMERINGBEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 5-ike. Elsőbbsége 1909 február hó 12-ike. A jelen találmány tárgya a kézi fészek- j bevető készülékek azon osztályába tarto­zik, amelyeknél a vetőmag' egy ú. n. vető­kölyü segélyével nyomatik a talajba. A találmánybeli fészekbevető készüléknél az elvetendő magmennyiség a vetőkölyü le­felé való mozgása alkalmával önműködő­lég vétetik ki a vetőmagtartányból és a vetőmagvak a magvezeték különleges be­rendezése folytán a vetőkölyü mozgásának, megszakítása nélkül vezettetnek elvetés, azaz a talajba való benyomás céljából a vetőkölyü alá. Emellett a magot atartány­ból kivevő szerkezet berendezése olyan, hogy a magot a vetőtartányból való kivé­tele alkalmával nem morzsolhatja össze, ill. nem sértheti meg. A találmánybeli kölyüs. fészekbevető készülék továbbá a magmeny­nyiség szabályozására szolgáló berendezés­sel is el van látva. A csatolt rajzon a találmánynak egy példaképem foganatosítási alakja van föl­tüntetve. Az (1) vetőcső a (2) vetőmag­tartánnyal a (15) tolóka útján szabályoz­ható (4) nyíláson lelt, 3/ (3) vetőmagcsator- I val pedig egész hosszában, egy (5) résen át közlekedik. Az (1) vetőcsőben a (6) vetőkölyü van föl- és letolhatóan elren­| dezve, amelynek mozgását fölfelé egy, az (1) vetőcsőben ágyazott és a (6) kölyü (8) résében mozgó (7) pecek, lefelé pedig a kölyü fölső végén, alkalmazott (9) furatok egyikébe helyezett (10) csavarcsapszög ha­tárolja, amely a kölyü lenyomásánál a vetőcső fölső (2')' szélének ütődik. A kölyü mozgatása a (11) fogantyúnál fogva tör­ténik. A magnak a (2) magtartányból való kivételére a vetőkölyünek a (4) nyílás előtti oldalán egy (12) magfogó vájat van elrendezve, amelyet egy (13) tolóka rész­ben lezár. A (12) vájat a (13) tolókával üreget zár be, amelybe a magvak a (6) kölyü lefelé való mozgatása alkalmával könnyen és ellenállás nélkül behatolhatnak és ilykép a lefelé való mozgásnál esetleg föllépő nyomás elől kitérhetnek, tehát a magvak megsértése teljesen ki van zárva. A (2) tartány (4) nyílásának szabályozására a (14) tolóka, a (12) magfogó üreg térfo­gatának változtatására pedig a (13) tolóka szolgál. A (2) magtartány alól a (16) toló­fenék által van lezárva. A készülék működési módja a következő: A (2) tartányt vetőmaggal töltjük meg és a készüléket (14) talprészével a talajra helyezzük. Erre a (6) vetőkölyüt (11) fo-

Next

/
Thumbnails
Contents