48732. lajstromszámú szabadalom • Kerekekre szerelt tábori konyha

Megjelent 1910. évi május iió 17-én. MAGY glg. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48782. szám. X1X/C. OSZTÁLY. Kerekre szerelt tábori konyha. WARCHALOWSKY ÁGOSTON GYÁRIGAZGATÓ ÉS MISCHMASCHI­NEN- & KUNSTBACKOFEN-FABRIK KOMMANDITGESELLSCHAFT WERNER & PFLEIDERER CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 22-ike. Találmányunk tárgya kerekekre szerelt | tábori konyha és lényegében véve abból áll, | hogy az egy, illetve több tartályból alko­tott kazán súlyponttengelyén kívül elren­dezett tengely körül elforgathatóan van a tűzhelylemezbe ágyazva, hogy a kazán el­forgatásával súlypontjának helyzetét meg­változtathassuk és így a kocsit kiegyensú­lyozhassuk. Hogy a rendelkezésre álló te­ret lehetőleg kihasználhassuk, a kazánokat előnyösen akként alakítjuk, hogy egymás keresztmetszetét teljes körré egészítsék ki. A kazán vagy kazánok a tűzhe'.ylemezbe esetleg golyókon ágyazott gyűrűbe tehet­nek beakasztva, melynek külső fölülete fő­leg akkor, mikor egy vagy több egyenlő nagy és egyenlő súlyú kazán lel alkalma­zást, a belső fölületéhez excentrikus. Több kazán alkalmazásánál előnyös, ha ezek for­gástengelyét a rostélyföliületen kívül, ill. ehhez excentrikusan rendezzük el úgy, hogy az egyes kazánokat a szükségletnek meg­felelően vagy közvetlenül a tüzelés fölé állíthassuk, vagy ettől eltávolíthassuk. A tábori konyháknál szokásos főfcazánok mellett előnyösen oly mellékkazánokat is alkalmazunk, melyeket külön tűzhely fűt, ez a tűzhely a kémény közelében van a tűz-, illetve füstvezetékbe beépítve úgy, hogy szükség esetén a füstgázok hevíté­sére is használható. A rcstélyíöliilet ebben az esetben teknő-, illetve V-alakú, minek következtében nemcsak a rostélyfölület nő, hanem egyenetlen terepnél a tüzelőanyag legördülése is meg van gátolva. A moz­dony és a tűzhelykocsi alváza teljesen azo­nos módon van kiképezve, hogy töréseknél a kerekeket és tengelyeket tetszés sze­rint kiválthassuk és a tűzhelyet a moz­donyra szerelhessük. Találmányunk tárgyának egy foganatosí­tási 'a, lakj a példaképen a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, részben met­szetben, 2. ábráján fölülnézetben, 3. ábráján hátulnézetben, részben met­szetben látható, a 4. ábra részletrajz, az 5. és 6. ábra a mozdonyt szállítókocsi gyanánt alkalmazva hosszmetszetben, ill. fölülnézetben ábrázolja, a 7. és 8. ábra a mozdonyszekrénynek két egymásra merőleges sík szerint vett met­szete, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents