48708. lajstromszámú szabadalom • Berendezés dinamóval és akkumulátorral működő vasúti kocsivilágítótelepeknél

Megjelent 1910. évi május lió 13-éu. MAGY, ^ KIR. SZABADALMI iKSa HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48708. szám. V/b. OSZTÁLY. Berendezés dinamóval és akkumulátorral működő vasúti kocsivilágítótelepeknél. „TUDOR" ACCUMULATORENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 5-ike. Dinamóval és akkumulátorra] működő vasúti kocsivilágítótelepeknél, melyeknél a kocsitengely által hajtott dinamó tölti a telepet és táplálja egyidejűleg a lámpákat, a fölösleges feszültség elpusztítására Jámpa­ellenállás szükséges. Ez a lámpaellenállás föladatát csakis annyiban teljesíti, amennyiben a lámpa­áramkörben folyó áramot állandóvá teszi. . Ha azonban a lámpákhoz folyó áram megváltozik, pld. akár annak következté­ben, hogy a sötétre állítás céljából a sza­kaszokban levő lámpákat láncolatosan kap­csoljuk, akár pedig annak következtében, hogy a világítás csökkentésére lámpákat teljesen kikapcsolunk, a lámpaáramkör áramerőssége és a lámpaellenállásban a feszültségesés is csökken. Ennek következtében a még világosan égő lámpákban a feszültség a sötétre állí­tott lámpák számának megfelelően növe­kedik, mi a lámpák tartóságára és hasz­nálhatóságának idejére káros befolyással van. Találmányunknak már most az a célja, hogy változó áramfogyasztású lámpáknál a feszültségnövekedést meggátoljuk és az akkumulátor kisülő áramát a telep nyu­galmi állapotában minimálissá tegyük. A csatolt rajzon ily vasúti kocsivilágí­tásitelep sematikusan van ábrázolva, neve­zetesen (1) az egyenáramú gép fegyver­zete, (2) és (3) két keféje, (4) az akkumu­látor, (5) a lámpaellenállás, (6) a lámpák fő­kikapcsolója, (8) a segédvezeték, (10) a közösvezeték, mely a dinamó és akkumu­látortelep egyik sarkához és a (18) pákhoz vezet, (9) a második lámpavezeték (11, 12, 13, 14) és (15) egy önműködő (S) áramzáró kontaktusai, (16) és (17) a meg­felelő kontaktus lamellái, (20) a kiegészítő ellenállások, (21, 22, 23, 24) és (25) egy sötétére állító kontaktusai. Eme berendezés működési módja a kö­vetkező : Mikor a dinamó be van kapcsolva, vagyis a kocsi bizonyos kritikus sebességet túl­lépett, az önműködő (8) áramzáró a (16) kontaktuslamella segélyével a (13, 14) és a (17) kontaktuslamella segélyével a (11) és (12) kontaktusok között kapcsolatot lé­tesített. A dinamogéptől jövő áram egy­részt az akkumulátort tölti, másrészt pedig a (6) kapcsoló bekapcsolt állapotánál az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents