48699. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás két vagy több egy-egy égési mótorral kapcsolt áramfejlesztőnek közös áramkörben való működtetésére

Megjelent 1910. évi május hó 12-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI |Hg< HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48699. szám. XX/a/2, OSZTÁLY­Berendezés és eljárás két vagy több, egy-egy égési mótorral kapcsolt áram­fejlesztőnek közös áramkörben való működtetésére. MÜLLER W. A. TH. FÖMÉRNÖK BERL1N-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 31-ike. Elsőbbsége 1908 április hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés és üzemeljárás célja igen változó intenzitású és feszültségű elektromos áramot égési motorok segélyével előállítani. A ta­lálmány tehát első sorban oly elektromos üzemű közúti tehervonatoknak áramfejlesztő berendezése számára alkalmas, melyeknél a menetsebesség az üzemfeszültség módosí­tása segélyével szabályoztatok. Ily áramfej­lesztő berendezés a kis terhelés esetén be­álló üresjárási veszteségek csökkentése cél­jából két vagy több, egymástól független gépcsoportból (pl. u. n. «benzindynamók»-ból azaz dynamógépekkel közvetlenül kapcsolt benzinmotorokból) van alkotva, melyek kö­zül mindig csak annyi áll üzemben, amennyi a vonat kocsijai számától és az útnak moz­gási ellenállásától függő teljesítményszük­ségletnek megfelel. A jelen találmány szerint az ily függet­len gépcsoportoknak egy közös munkaáram­körben való kezelése annyira megkönnyí­tetik, hogy valamennyi gépnek megindítását és szabályozását egyetlen ember eszközöl­heti. A találmány célja továbbá a kezelésre szolgáló készülékeket egyszerűsíteni és le­hetőleg nagy üzembiztonságot elérni. ! Az ezen célok elérését igen egyszerű módon lehetővé tevő találmány abban áll, hogy mindegyik gépcsoportnak az energia szolgáltatásban való közreműködését úgy mérték, mint irány tekintetében azáltal sza­bályozzuk, hogy a dynamóknak, melyeknek armatúrái sorba vannak kapcsolva, gerjesztő áramerősségét módosítjuk. Ehhez szükséges, hogy a dynamógépek úgynevezett fordító polusokkal vagy azono­san ható kompenzáló tekercselésekkel le­gyenek ellátva, oly célból, hogy a mágne­ses terek módosítását az armaturaterektől függetlenül lehessen eszközölni. Azonkívül a szabályozásnak ezen módja csak azon idő­pontban veheti kezdetét, midőn a berende­zésben elektromotoros erő már föllépett, azaz az első gépcsoportot az üzem kezde­tén kézzel kell forgattyú segélyével vagy más ismert módon megindítani. A szüksé­ges kezdeti elektromotoros erőt azonban egy battéria is szolgáltathatja. A rendelkezésre álló gépcsoportok arma­túráit célszerűen már eleve sorba kapcsol­juk és egy, az armaturatekercselést áthidaló rövidre záró elem segélyével valamennyi üzemen kívül álló armatúrában a fölösleges i energiaveszteségeket és a fölmelegedést

Next

/
Thumbnails
Contents