48645. lajstromszámú szabadalom • Gép műfonalaknak nyúlós folyadékból való előállítására mozgatott folyadékoknak a fonal továbbítására való alkalmazásával

Megjelent 191Í). évi május hó 4-éu. MAGY. gg|| KIR. SZABADALMI VEí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48645. szám. XI V/a/J. OSZTÁLY. Gép műfonalaknak nyúlós folyadékokból való előállítására mozgatott folyadékok­nak a fonal továbbítására való alkalmazásával. J. P. BEMBERG AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BARMEN­RITTEBSHAUSENBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 28-ika. Hogy a raűselyemfonalak súrlódási ellen­állása a lecsapófolyadékban elkerültessék, kisérleteket tettek azoknak a fonalképző­szerkezeten egy erős folyadékáram segé­lyével való áthajtására, mimellett azonban gyakori fonalszakadás állt be. Jelen találmány értelmében ezt a hát­rányt lényegében azáltal küszöböljük ki, hogy a fonalat azon a helyen, amelyen a képezésére használt szájdarabból kilép, egy csak lassan folyó folyadékréteg veszi körül és hogy a gyors folyadékáram a fonalat csak akkor fogja meg és vezeti tova, miután a fonal a merevítőfoly&mat által kellő szi­lárdságot vett föl. Hogy emellett a fonal­képzp szájdarab közvetlen közelében heves örvénylőmozgásokat elkerüljünk, a lecsapó­folyadékot fölvevő hengerben a fonalképző szájdarab alatt egy a henger falán tömített gyűrű van elhelyezve, mely alatt a lecsapó­folyadék körfolyamata közben a hengerbe ismét belép és így a fonalképző szájdarab­tól a fonási irányba tereltetik, mimellett oly kettős gyűrű alkalmazása által, melynek csak fölső fele van a hengerben tömítve, egyidejűleg a körfolyamot végző folyadék­ban tartalmazott légbuborékok kiküszöbö- . lése is lehetővé tehető. I Ily módon a fonási folyamat egy erős folyadékáram alkalmazása által lényegesen gyorsítható. Emellett azonban az a nehézség mutatkozik, hogy a folyadékáram által gyor­san tovavezetett fonal a továbbítóhengerek gyors forgatását teszi szükségessé, mely hengerek, minthogy folyadékban kell fut­niok, a folyadéknak a sima hengerfölüle­tekhez való erős tapadása folytán, mindig bizonyos folyadékréteget ragadnak maguk­kal, mely egészen a továbbítóhengereken futó gyenge fonalakig fölemeltetik és ezekre károsan behat. Ezt a hátrányt a találmány értelmében azáltal küszöböljük ki, hogy to­vábbítóhenger gyanánt fogaskereket hasz­nálunk, mely a folyadékot a fogak csúcsán nem viszi magával, mert a folyadék a fog­közökbe könnyen lefolyik, hol a fonalakkal nem lép érintkezésbe, tehát nem hat káro­san. Hogy emellett a fogazott vagy bordás továbbítóhengerek által előállított hullámok megtöressenek, ellendob gyanánt is egy megfelelően fogazott vagy bordás henger alkalmaztatik. Hogy továbbá a fonal a továbbítóhenger bordáin vagy fogain időnkénti helytelen j hozzávezetés esetén meg ne rongálódjék, a I fonalakat a továbbítókerék előtt és mögött

Next

/
Thumbnails
Contents