48638. lajstromszámú szabadalom • Berendezés papír- és más ily hulladékoknak szállítására kész bálokká való sajtolására

Megjelent 191Q. évi április hó 29-én. MAGY. gH| KIR. SZABADALMI jRjr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48638. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Berendezés papir- és más ily hulladékoknak szállításra kész bálokká való sajtolására. PAAL ALEXANDER KERESKEDŐ OSNABRÜCKBEN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgya berendezés, mely- J lyel papir-, rongy-, tőzeg-, bádog- stb. hul­ladékok eddig nem ismert tiszta módon néhány perc alatt nyomban szállítóképes minden oldalról zárt, térfogatukhoz képes nagy súlyú bálokká, göngyölegekké sajtol hatók össze. Az ez által elért előnyök egy­részt a munkabér, hely és szállítási költ­ségek nagy megtakarításában állnak, más­részt a jobb konzerválás folytán eladás al­kalmával az ezen berendezéssel sajtolt bá­lokért, illetve tartalmukért jóval magasabb árak érhetők el, mint az olyan bálokért melyek régi módszer szerint állíttattak e lő ezekhez hozzájárul még az is, hogy az ég­hető tartalommal bíró új bálok az erős saj­tolás miatt kevésbé tűzveszélyesek, mint­hogy a láng a külső fölületen át a bál bel­sejébe nem hatolhat. A mellékelt rajzon a találmány tárgya az 1—3. ábrán elül-, fölül- és oldalnézetben van föltüntetve; a 4. ábra részletrajz, az 5. ábra a szállításra készen sajtolt bá távlati képét tünteti föl. A padlódeszkákhoz alkalmas módon erő­sített vagy görgőkön szállítható, mozogha­tóan elrendezett berendezés fölül nyitott (1) szekrényből áll, melynek eltávolítható (2) mellső fala a (3) csapok és a (4) emelő segélyével a szekrénnyel oldhatóan van összekötve. A szekrény többi fala a föltün­tetett példánál helytálló, azonban eltávolít­ható és nyitható is lehet. A szekrénytér fölött a (8) sajtoló lemez függ, melyet a (7) fogazott rúd tart. A fo­gazott rúd mozgását a (6) tokban elrende­zett fogas kerékszerkezettől nyeri, mely a (9) tengelyen megerősített kis fogaskerékből és a (10) ós (11) áttételi kerekekből áll. Ily módon a (8) sajtoló lemez a (9) tengelyre ékelt (13) fogantyú segélyével közvetlenül mozgatható; a hajtás a lassító áttétellel a (10) kerék tengelyéről is lehetséges. A (12) záró kilincs arra szolgál, hogy a (8) lemez­nek föl- vagy lefelé való mozgását bármely helyzetben meg lehessen akasztani. A C-alakban meggörbített (5) állvány az (1) szekrényt a hajtó és sajtoló berende­zéssel úgy köti össze, hogy két párhuza­mos szárának egyike a szekrényteret tá­masztja alá, a másik szár vége a hajtó­szerkezetekkel ellátott (6) tokot tartja, míg az oszlop a szekrény hátrészén az oldható (2) fallal szemben halad. Ezen kiképzés azon oknál fogva fontos, mert a szekrény

Next

/
Thumbnails
Contents