48595. lajstromszámú szabadalom • Gyűrűalakú vonó mechanikus vonós hangszerekhez

__ Megjelent 1910. évi április hó 89-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 48595. szám. ix/d. OSZTÁLY. Gyűrűalakú vonó mechanikus vonós hangszerekhez. LUDWIG HUPFELD A.-G. CÉG LIPCSÉBEN. A bejelentés napja 1009 március hó 8-ika. Elsőbbsége 1908 julius hó 22-ike. Találmányunk tárgya feszítőszerkezet oly gyűrűalakú vonók • bevonatához, melyek egyes szálaiba vonótesthez tartozó, kört bur­koló szelőkben vannak elrendezve. Vonóknál feszítő szerkezetek alkalmazása már a közönséges vonóshangszereknél is imeretes és ahhoz szükséges, hogy a ját­szásnál elég telt hangot létesíthessünk, minthogy megereszkedett vonó a húrokat nem fogja meg elég energikusan, túlságo­san feszes vonó pedig nem eléggé rugal­mas. Hogy valamely gyűrűalakú vonó bevo­natát megfeszíthessük, új feszítő szerkezet szükséges, mert a vonóbevonat szálai nem esnek úgy, mint az ismert egyenes vonók­nál mind egy egyenesbe, hanem vaímennyi vagy legalább is egyes szálnyalábok más és más irányba vannak elhelyezve úgy, hogy a bevonatot csak egyetlen vagy csak néhány pontról megfeszíteni Bem lehet. Találmányunk szerint ezt a hátrányt ak­ként kerüljük el, hogy a vonó bevonatát képező szálakat egyik vagy mindkét végü­kön a vonóval koncentrikusan elhelyezett és ezen csúszó második gyűrűvel kapcsol­juk Össze, és a két gyűrű vagy ezek egyi­kének elforgatásával egyidejűleg feszítjük meg. Ily berendezéseknél az összes szálak egy idejűleg feszülnek meg, de lehet azokat csoportonként is megfeszíteni, még pedig a vonó kerületén egyenletesen elosztott csa­varok segélyével szabályozható kapocs se­gélyével, melyeket a vonó középpontjához többé-kevésbbé közelíthetünk, hogy a fonál feszültségét módosíthassuk. Végül a találmány szerint a feszültséget akként is szabályozhatjuk, hogy a szálakat végeiken rugókkal kapcsoljuk. A csatolt rajz a találmány tárgyának több foganatosítási alakját ábrázolja. Az a foganatosítási alak, melynél a vonó bevonat összes szálainak megfeszítése egy­idejűleg történik, az 1. ábrán fölülnézetben és a 2. ábrán függélyes metszetben látható. A tulajdonképeni (a) vonótesten egy má­sodik (b) gyűrű van eltólhatóan elrendezve, a két gyűrűnek pedig egész kerületükre ki­terjedő (c d) bordái vannak, mely bordák (e) és (f) furatain a vonóbevonatnak (egy­egy vagy több) szála van átvezetve. A vo­nóbevonat szálai (lószőr, selyem stb.) akként vannak elrendezve, hogy pl. az egyes szá­lak egy-egy vége a belső gyűrű furatába van befogva, a másik pedig a külső gyűrűé­be, de lehet a szálak mindkét végét a

Next

/
Thumbnails
Contents