48569. lajstromszámú szabadalom • Automata szivarok és cigaretták kiszolgáltatására

Megjelent 191Q. évi április hó 35-én. MAGY. g|% KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48569, szám. Vll/b. OSZTÁLY­Automata szivarok és cigaretták kiszolgáltatására. KUNSCHNER JÓZSEF FESTŐ MÁHRISCH-SCHÖNBERGBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 24-ike. A jelen találmány tárgya szivarok és ci- | garetták árúsítására szolgáló automata, ] amelynek lényege abban áll, hogy egy, a bedobott pénzdarabot magával vivő (16) dob alatt két (19, 20) nyílással ellátott tárcsa és a (20) nyílás mellett egy mág­nes van alkalmazva úgy, hogy az esetbein, ha nikkelpénzt dobtunk be, azt a mágnes fogva tartja és ezáltal az automata több­ször egymásután működtethető, míg ha rézpénzt dobtunk be, az a (20) nyíláson azonnal áthull úgy, hogy az automata csak egyszer működtethető és így csak egy ci­garettát szolgáltat ki. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképen! kiviteli alakját tünteti föl, j és pedig az 1. ábra az egyik kiviteli alak fölülné­zete, a I 2. ábra ugyanannak az 1. ábra A—B vo­nala szerinti metszete, a | 3. ábra ugyancsak egy kiviteli alak há­tulnézete, a 4. ábra a másik kiviteli alak oldalné­zete, az 5. és 6. ábra részletrajzok, végre a j 7. ábra metszet az 1. ábra C—D vonala j szerint. j Az (1) szállítószalag (7. ábra) a (2) szög­vasakból áll, amelyek úgy vannak egymás­sal összekötve, hogy egy-egy szögvas egyik szárának széléhez a következő szögvas sa­rokéle kapcsolódik csuklósan hozzá. A szög­vasak szárhossza akkora, hogy két egy­másra következő szögvas képezte vályúba éppen egy-egy szivar vagy cigaretta fek­hetik bele. A (3, 4) lemezek a szivarokat, illetőleg cigarettákat a szállítószalag felé terelik. A szállítószalag a hasábos (6, 7) tengelyeket fogja át, amelyeknek kereszt­metszeti méretei a szögvasak szárhosszá­nak felelnek meg. A (6) tengely (6a) csapjára (2. ábra) a (8) kúpkerék és a (9) peckekkel ellátott (10) tárcsa van ráékelve, amelyet egy (11)' kéziemeltyűvel mozgatott, a (9) peckekbe kapaszkodó (12) kilincsrúd segélyével le­het forgatni. A kéziemeltyű minden egyes lenyomására a (10) tárcsa, valamint a (6) tengely egyötöd fordulattal elfordulás eköz­ben a szállítószalag egy-egy, éppen egy cigarettát tartalmazó vályúval mozog to­vább. A (8) kúpkerék a (14) kúpkerékkel áll kapcsolatban, amelynek (15) tengelyére a (16) dob van fölékelve. A (16) dob alatt a helytálló (18) tárcsa van elrendezve, ame­lyen a (19, 20) nyílások vannak kiképezve,

Next

/
Thumbnails
Contents