48551. lajstromszámú szabadalom • Munkahenger sűrített levegővel dolgozó gépekhez

Megjelent 191Q. évi április hó 2 5-én. MAGY. gj*. KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48551. szám. XV/a. OSZTÁLY. Munkahenger sűrített levegővel dolgozó gépekhez. MAZZOLINI GIUSEPPE TŐKEPÉNZES NÁPOLYBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 15-ike. Találmányom tárgya munkahenger sűrí­tett levegővel dolgozó gépekhez és lénye­gében abban áll, hogy két, egymással kari­mák és csavarok útján kapcsolt részből áll, melyben egy, rúdjával az egyik hengerfe­néken átmenő dugattyú mozog és mely egy vagy több kettős fészkű szeleppel van föl­szerelve. Ezeket a szelepeket hosszú sze­leprúd köti Össze egymással, mely a szele­peken túl alkalmas módon folytatódik úgy hogy mikor az egyik, illetve másik szelep­rúdtoldat mielőtt a dugattyú löketének be­fejezte előtt a hengervégeken alkalmazott gömbsüvegekbe ütközik, a megfelelő szelep befelé mozog, tehát kinyilik. A levegő te­hát a nyitott szelepen át a hengerből el­szállhat. A levegő kiáramlása és az ezáltal oko­zott ellennyomás megszünteti azokat a löké­seket, melyek a löketváltozásnál kétségte­lenül föllépnének, ha ez a légpárna gyanánt ható ellennyomás föl nem lépne. Igen természetes, hogy a két szelepnél a toldatok hosszának akkorának kell lennie, hogy a toldatok csakis abban a pillanatban érjék a gombsüveget, mikor ez a lökések elkerülése miatt szükséges. A két szelepet összekötő szeleprúd hengeres vagy három­szög- vagy keresztalakú keresztmetszetű lehet, főleg ez az utóbbi bordás kivitel igen előnyös, ha a henger fekvő helyzetben dol­gozik, hogy az elcsavarodási igénybevéte­lek elkerülhetők legyenek és a szelepek mozgását is megkönnyítsék. A henger két végén biztonsági szelepek és riasztó sípok vannak alkalmazva, melyek már Va atm. túlnyomásnál működésbe jön­nek. A hengerek maguk sűrített levegővel vagy nyomás alatt álló vízzel dolgozhatnak, a riasztó sípok pedig arra szolgálnak, hogy a személyzetet a henger működésére figyel­meztessék, továbbá hogy több hengerből álló berendezésnél tehermentesítést eszkö­zöljenek. Eme henger egy foganatosítási alakja a csatolt rajz 1. ábráján hosszmetszetben, 2. ábráján az \. ábra A—B vonala sze­rint vett ke vesztmetszetben látható, a 3- ábra fölülnézetben és axonometrikus képben egy sűrített levegővel működtetett berendezés látható, melynek sűrített légtar­tálya, munkahengeré és ezeket összekötő vezetéke van. Eme berendezésnél az (1) sűrített légtar­tály a (3, 4) vezetékeken a (2) hengerrel van kapcsolva, melytől az (5) és (6) elve­zető csövek indulnak ki. A különböző veze-

Next

/
Thumbnails
Contents