48521. lajstromszámú szabadalom • Horgonyzási berendezés mótoros ekerendszerek áthelyezendő vonókötélvezető csigái számára

Megjelent 1910. évi április >16 103-én. MAGY, ggjv KIR. SZABADALMI jBb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48521. szám. X/a. OSZTÁLY. Horgonyzási berendezés mótoros ekerendszerek áthelyezendő vonókötélvezető csigái számára. GASALI ANGELO CÉGVEZETŐ MILANÓBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 14-ike. Áthelyezendő vonókötélvezető csigákkal dolgozó, ismert mótoros ekerendszereknél (egygépesrendszer, körbenfutó rendszer) a horgonyokat a földmunkálat haladásához képest .3—4 m. szántóföldszélesség meg­munkálása után ki kell emelni és a vonó­kötélvezető csigáival együtt át kell he­lyezni, amivel kellemetlen és költséges idő­veszteség van egybekötve. Jelen találmány célja ezen hátrányt leg­nagyobbrészt kiküszöbölni azáltal, hogy a kötélvezető csigák horgonyzásukkal úgy vannak összekötve, hogy a horgonyok egyik helyzeténél a hozzátartozó kötélcsiga több helyzetbe helyezhető át, minek folytán a horgonyzás kiemelése csak 20 m.-es vagy még szélesebb szántóföldrész megmunká­lása után válik szükségessé. E célból leg­előnyösebben mindegyik kötélvezető csigát a csigához szög alatt futó két kötél vagy lánc segélyével két fenékhorgonyhoz erő­sítjük, melyeknek hosszait a csiga kivánt helyzeteinek megfelelően változtatjuk. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya pl. körülbelöl 20 m. széles és lehető­leg igen hosszú derékszögű földrész esetén vázlatosan van föltüntetve. A földrész mindegyik hosszvégén a hossz- I középvonalban és a résznek legalább fél szélességben, tehát jelen esetben legalább 10 m.-re a részen az (A), illetve (A') kettős horgony van megerősítve és a földrészen kívül úgy hossz, mint szélességirányban a (B), illetve (B') horgonyok vannak elhe­lyezve. A (C, D) kötélcsigák köteleken vagy láncokon függnek, melyek az (A, B), illetve (A', B') horgonyokkal vannak összekötve. A (C, D) kötélcsigák első helyzete (l)-el van jelöl ve. Hogy a (C)vagy(D) csigát a leg­közelebbi (2, 3, 4) stb. helyzetek valamelyi­kébe helyezzük át, az (A, C) és (B, C), ill. (A', D) és (B', D) lánc- vagy kötélhosszak megfelelően változtatandók, ami legelőnyö­sebben határozott hosszúságú (E) láncdara­bok vagy láncelemek beiktatása vagy eltá­volítása által történik. Ha az (M) földmegmunkáló eszközt a nyíl irányában vontatjuk, akkor az (A) és (B) horgonyok az egész húzó erőt fölveszik, míg a többi (A7 ) és (B') horgonyok a (D) csigával együtt csak a kötélvezetést vég­zik. Az (M) eszköznek visszafelé való me­neténél a fordított eset lép föl. A föltüntetett elrendezésnél a kötélvezető csigának egy horgonyhelyzet mellett nyolc I különböző helyzetet adhatunk, mihez csak

Next

/
Thumbnails
Contents