48446. lajstromszámú szabadalom • Hátfűző különálló lapokból álló könyvekhez

Megjelent IttlO. évi március hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |S||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48446 szám. XIII/b. OSZTÁLY Hátfűző különálló lapokból való könyvekhez. JAGERT EMIL KÖNYVNYOMDATULAJDONOS BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 1-je A jelen találmány tárgya hátfűző külön­álló lapokból való könyvekhez, melynek más hasonló papír-, illetőleg iratfűzőkkel szem­ben az az előnye, hogy bármely tetszőleges bekötési táblára könnyen fölerősíthető és egyes tagjainak elfordítása révén különböző magasságokban is kényelmesen és biztosan zárható úgy, hogy kevés lapból álló és vas­tag könyvekhez egyaránt alkalmazható. A találmány tárgyát föltüntető, mellékelt rajzon az 1. ábra a hátfűzőt három fölfelé csapott taggal perspektivikus nézetben ábrázolja, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B vonala szerint, míg a 3. ábra két hátfüzőnek egy könyvön való alkalmazását tünteti föl. A hátfűző lényegileg egy (b) körkereszt­metszetű pálcikával fölszerelt (a) fölerősítő lemezből áll a (b) pálcikához (c) csuklótoldat közvetítésével a (d) tag, ehhez (cl) toldat közvetítésével a (dl) tag, az utóbbihoz pe­dig (c2) toldat közvetítésével a (d2) tag csat­lakozik. Az egyes tagokat az (f, fl, f2.) hasítékokba helyezkedő (e, el, e2) csukló­szögek tartják össze, melyek körül 90°-kal elfordíthatók. Elfordítás után pedig az elfor­dított tagok a (g, gl, g2) hornyokban a (c, cl, c2) csuklótoldatokon eltolhatók. A tagok számát a kívánalmak szerint vá­laszthatjuk meg. Használatban a hátfűzőt először az egyik (h) bekötési táblára erősítjük, azután az át­lyukasztott lapokat, valamint a második (i) bekötési táblát a (b) pálcikára fölfűzzük, a megfelelő tagot 90°-kal elfordítjuk és a (c) illetőleg (cl. c2) csuklótoldatokon (g), ill. (gl, g2) hornyokban az elfordítás irányával ellentett értelemben eltoljuk. Az elfordított tagok az (i) bekötési táblán alkalmazott (k) mélyedésbe helyezkednek és ily módon szi­lárdan a tábla külső fölületéhez vannak rögzítve. SzABA.DA.LMI IGÉNY. Hátfűző különálló lapokból való könyvekhez azáltal jellemezve, hogy az különböző magasságokban való rögzíthetése cél­jából egyes, csukló körül 90°-kal elfor­dítható és elfordítás után oldalirányban eltolható, hasítébkal és horonnyal ellá­tott tagokkal van fölszerelve. (í rajzlap melléklettel.) M£SZVÉNV Í AASASAQ NYOMDÁJA BUOAPCSTaR

Next

/
Thumbnails
Contents