48439. lajstromszámú szabadalom • Hosszú égéstartamú lámpa

Megjelent ÍDIO. évi március hó 29-én. 48489. szám. II/d. OSZTÁLY. Hosszú égéstprtamú lámpa. HERRMANN THEODOR GYÁROS MEISSENREN. A bejelentés napja 1909 március hó 31-ike. Elsőbbsége 1908 április hó 18-ika. Jelen találmány tárgya hosszú égéstar­tamú lámpa folyós világító anyagok szá­mára. A találmány jellemzője az, hogy a lámpa­talp olajtartóvá van kiképezve, miáltal a lámpának befogadóképessége és evvel égési tartama jelentékenyen .növekedik. A találmánynak második újítása abban áll, hogy a lámpatalpban levő olaj alkal­mas emelőszerkezet segélyével vezethető a fölső olajtartóba, amikor az utóbbiból az olaj elhasználtatott. Új azonkívül a fölső olajtartó és az olaj­tartó gyanánt kiképezett lámpatalp közé •beépített közbenső kamra, melynek segé­lyével a tüzelőanyag gyanánt szolgáló fo­lyadék hűtésnek van álávetye, hogy a rob­banások veszélye távoltartassék. Míg tehát az eddig ismert lámpáknál azok­nak talpa kihasználatlanul maradt, az a jelen találmány szerint olajtartánnyá van kiképezve, még pedig úgy, hogy annak szo­kásos tetszetős alakja megmaradjon. Ezál­tal azonban a lámpának befogadóképessége és ugyanezen arányban annak égéstartatna is jelentékenyen növeltetik úgy, hogy az ályen szerkezettel bíró lámpa, normális hasz­nálat mellett, újból való megtöltés nélkül •akár egy hétig is kitart, miáltal a robba­j nások veszélye, melyek legtöbbször az után­töltések alkalmával következnek be, jelen­tékenyen csökken. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának kiviteli alakjai szemlélhetők és pe­dig az 1. ábra egy állólámpának függélyes hosz­szanti metszete, míg a 2. ábra egy függőlámpának hasonló met­szete. Az (a) és (d) főtartányokat a légcsator­nákkal ellátott (h) közbenső kamra kapcsolja össze egymással. — (a) a közönséges tar­tány, (d) az olajtartány gyanánt kiképezett lámpatalp. — A közbenső kamrából kinyúló (b) cső a levegő bevezetésére és egyszers­mind a fölső tartány tartalmának hűtésére . szolgál. A fölső (a) tartányon levő, csavaros •födővel elzárható nyíláson át történik a lámpa megtöltése, miközben a közbenső (h) kamrán áthatoló két (i) és (k) cső az alsó tartány megtöltését eszközli. Mikor az olaj a fölső tartányból kiégett, annak az alsó tartányból való pótlása a (p) szivattyú segélyével történik. Ezen szivattyú áll egy szivattyúházzá ki­képezett csőből, mely a közbenső kamrán át egészen a fölső tartány fenekéig emel­kedik. A szivattyúházban le-föl mozgatható

Next

/
Thumbnails
Contents