48420. lajstromszámú szabadalom • Összetolható ruhakengyel

Megjelent 1910. évi március hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48420. szám XVII l,b. OSZTÁLY Összetolható ruhakengyel. PAVEL VIKTOR TANÍTÓ ÉS KÁNTOR WEISSENHÖHEBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 25 ike. A találmány tárgya ruhakengyel, amely olykép összetolhatóan van berendezve, hogy a zsebben kényelmesen hordozható. A ta­lálmány tárgyának célja annak lehetővé tétele, hogy a fölső ruháinkat a házon kí­vül, például. vendéglőkben stb. egy ken­gyelre akaszthassuk. A mellékelt rajzon a találmánybeli ruha­kengyel egy példaképem kiviteli alakja lát­ható és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, használatrakész állapotban, a 2. ábrán nézetben és hosszmetszetben összetolt állapotban, a 3. ábrán pedig nagyobb léptékű kereszt­metszetben, Amint a rajzból látható, az új kengyel lényegében két egymásba tolható csőszerű (a) és (b) részből áll, mimellett a beren­dezés olyan, hogy az egymásba tolható ré­szek nem húzhatók egészen széjjel, hanem széthúzás alkalmával szorosra ékelődnek úgy, hogy ilykép az egyes részek szétesé­sét meggátoljuk. A ruhakengyel végeit összetolt állapotban (c) födelekkel lezár­hatjuk, amelyek apró láncok segélyével vannak a kengyel középső résziéhez erő­sítve. A (c) födelek 2—3 csavarmenettel vannak ellátva és a födeleket egysaerűen rácsavaroljuk a kengyel összetolt helyze­tében annak két végére. Ha a kengyelt szét akarjuk húzni, úgy a (c) födeleket eltávolítjuk, (a)-t és (b)-t balra és jobbra kihúzzuk, mimellett a (d) láncot, amelyet előzetesen kiakasztottunk, egyszer a ken­gyel körül vezetjük úgy, hogy az (e) sze­met az (f) pecekbe akaszthatjuk. Erre a ruhakengyel használatrakész. A (c) födelek egyszerű bádoghüvelyek, míg a többi részek anyaga teljesen tetsző­leges lehet. A .kengyel méreteit úgy vá­lasztjuk meg, hogy összetolt állapotban a zsebben kényelmesen hordozható. SZABADALMI . IGÉNY. Zsebben hordozható összetolható ruhaken­gyel, azáltal jellemezve, hogy egyes egy­másban eltolható részekből áll, amelyek összetolt állapotban (c) zárófödelek ál­tal záratnak le. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság: nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents