48356. lajstromszámú szabadalom • Készülék műselyem vagy más efféle fonalak előállítására és fölcserélésére

Megjelent 1910. évi március iió li)-én. MAGY. gjjgv KIR. SZABADALMI |Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48356. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY. Készülék műselyem vagy máseiféle fonalak előállítására és fölcsévélésére. SÁMUEL COURTAULD ET C° LIMITED LONDONI CÉG, MINT TETLEY HENRY GREENWOOD LONDONI GYÁRIGAZGATÓ ÉS CLAYTON JAMES COVENTRYI MÉRNÖK JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1909 junius hó 5-ike. A találmány lényegileg olyan készülé­kekre vonatkozik, melyekkel műselyem­vagy máseiféle fonalak akképen állíttatnak elő, hogy egy anyagot, pl. cellulózból ké­szült viszkózus terméket vagy viszkózét (amelyet az alábbiakban mindig viszkóznak fogunk nevezni) egy fúvóka nyílásain át keményítő, illetve alvasztó közegbe vagy fürdőbe fecskendezünk több finom szálacska képzése céljából, mely szálacskák azután egymással összecérnáztatnak és fonalat ké­peznek. A találmány tárgyát tevő készülék segélyével már most ezen előállítást elő­nyösebb, gazdaságosabb és célszerűbb mó­don végezhetjük, mint ahogy az eddig tör­tént, amely készülékkel az egyes szálacs­káknak fonallá való fonását vagy cérnázá­sát akkor végezzük, amikor ezen szálacs­kák a formáló fúvóka nyílásaiból a kemé­nyítőközegbe vagy fürdőbe belépnek. Vé­geztek már arra vonatkozó kísérleteket, hogy a finom viszkózszálak fonását és cér­názását a fúvókából való kilépésnél fogana­tosítsák, azonban az erre a célra eddig alkalmazott módszerek nem voltak gyakor­latilag eredményesen használhatók. Az olyan készülékeknél, ami jenekre a jelen találmány vonatkozik, szükséges, hogy az üreges fúvókatartót vagy fúvókaorsót az ezt, illetve az orsót működtető hajtómű segélyével gyors forgásba hozzuk és pedig kell, hogy ezen hajtás az orsó hosszának bizonyos részén, annak két vége között tör­ténjék és azonfölül szükséges, hogy a visz­kóz a fúvókával szemben fekvő végén ve­zettessék az orsóhoz. A jelen találmány szerint a fúvókaorsó egy lengő keretbe van ágyazva, amely a viszkózét bevezetőcsőre erősített karban for­gatható, oly célból, hogy a fúvókát meg­vizsgálás céljából vagy más sélokra alkal­mas helyzetbe hozhassuk és egyidejűleg azokat a kerekeket, amelyek ezen orsót for­gatják, kiiktathassuk. A szivattyú szintén kereten van elrendezve akképen, hogy a ke­ret körül lengésbe hozható, oly célból, hogy a szivattyú hajtóművét kiiktathassuk és ha kívánjuk, a szivattyú működését az említett keret kilengésétől függetlenül be­szüntethessük úgy, hogy habár a keret len­gethető, a végből, hogy az orsót be- vagy kiiktassa, de anélkül, hogy a szivattyú haj­tását megváltoztatná, mindazonáltal szük­ség esetén lehetséges mind a két alkatrészt,

Next

/
Thumbnails
Contents