48348. lajstromszámú szabadalom • Folytonos üzemű gép burgonya, paradicsom, gesztenye és egyéb héjas növények és gyümölcsök hámozására és sajtolására

Megjelent ltUO. évi március Ló 17-én. MAGY. gl* KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48B48. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Folytonos üzemű gép burgonya, paradicsom, gesztenye és egyéb héjas növények és gyümölcsök hámozására és sajtolására. MARIK BÉLA GÉPGYÁRI KÉPVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 január hó 6-ika. Jelen találmány motorikus erővel hajtható folytonos működésű gépre vonatkozik, mely­lyel ketté vágott, főtt burgonya, paradicsom gesztenye stb. héjastól oly módon dolgoz­ható föl, hogy a gép a növény értékes bel­sejét kisajtolja és egyúttal aprítja, a héjat pedig önműködően eltávolítja. A csatolt rajzon a találmány értelmében szerkesztett gép egy kiviteli alakja van íöl­tüntetve. Az 1. ábra a teljes gép részben metszett ol­dalnézete, a 2. ábra a gép alsó részének az 1. ábra jobboldaláról tekintett nézete, a 3. ábra egy részlet metszete nagyobb léptékben és a 4. ábra a forgóasztal fölülnézete. Az (1) állványon a (2) tengely forgatha­tóan van ágyazva, melyen a (3) forgattyú­tárcsa ül; utóbbi a (4) hajtórúd segélyével az (5) sajtolórudat fölfelé és lefelé mozgatja. Az (5) 8ajtolórúdon egy (6) sajtófej ru­galmasan van ágyazva oly módon, hogy a sajtolófej a sajtolásnál rugalmasan utánenged. E célra a (6) fej (7) szárában egy (8) furat van kiképezve, melyben az (5) rúd eltol­ható. Az eltolás mértékét az (5) rúdon ülő (9) csapszög határolja, mely a (7) szár (10) hasítékában mozog. A (6) fejet egy (11) rugó állandóan lefelé szorítja, mely rugó feszültsége (12) kettőscsavaranyával be­állítható. Természetes, hogy a (6) sajtolófej rugalmas ágyazása más módon is keresztül­vihető pl. több rúgó segélyével vagy lég­párna, vagy a kettő kombinációja segélyé­vel, vagy pedig azáltal, hogy a (4) hajtó­rudat vagy az (5) rudat rugalmasan után­engedően képezzük ki. A (6) sajtolófej alatt egy függélyes ten­gely körül forgatható (13) asztal van elren­dezve, melyben (14) kivágások oly módon vannak elrendezve, hogy azok az asztal forgásánál egymásután a (6) fej alá kerül­nek. Forgó elrendezés helyett szakaszosan ide-oda járó asztal is alkalmazható. A (14) kivágásokat (15) lyukasztott lemezek födik le, melyeken az anyag átsajtoltatik. A (15) lyukasztott lemezek alátámasztására egy (16) bordarendszer szolgál, mely a kisajtolt anyagot átereszti. A (15) lyukasztott lemezre a felében ketté vágott főtt burgonyát vagy egyéb növényt oly módon helyezzük föl, hogy a metszési fölület a (15) lemezre fekszik, míg a héjas domború rész, a sajtolófej felé van irá­nyítva. A sajtolófej lefelé mozgásánál már most a burgonya stb. szétlapíttatik, miköz-

Next

/
Thumbnails
Contents