48299. lajstromszámú szabadalom • Többfázisú kollektoros gépfegyverzet gombolyítása

Megjelent 1910. évi március hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LELRAS 48299. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Többfázisú kollektoros gép fegyverzet- gombolyitása. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI R.-T. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 május hó 4-ike A forgóáramú kollektoros gépek kétféle gombolyítási módja ismeretes, ú. m. a kö­zönséges egyenáramú gombolyítás, melynek lépése körülbelül egyenlő a fél kerülettel (elektromosan 1804 -kal, diagonális gombolyí­tás) és egy másik, melynek lépései körül­belül a pólusosztással egyenlők, de az egyes lépések egymással megközelítően egyenlők úgy, hogy a háromsarkú forgóáramú gép­nél a kerület Ys-ának felelnek meg. A hullá­mos gombolyításnál a pólusosztással egyenlő lépés nem alkalmazható, mert ha a hullá­mok hossza a pólusosztással egyező, akkor a forgóáramú kollektoros gép három keféje, melyek a kerület részeiben vannak, a tekereshullámokat rövidrezárjuk úgy, hogy a keféknél nem léphet föl elektromótorikus erő. Azonban sokszor szükség van a hullámos gombolyításra ugyanazon okokból, mint az egyenáramú gépeknél, ú. m. nagyobb fe­szültségnél, vagy hogy kompenzálásnál a soros kapcsolás teljesen kivehető és az áramkörök részleges parallelkapesolása el­kerülhető legyen. Azonban a hullámos gombolyításnál is alkalmazható a félkerületnél lényegesen ki­sebb lépés, ha az összetartozó két-két lépést (melyeket szokás szerint (yl) és (y2)-vel jelölünk) a következő módon állapítjuk meg. Az (yl) első lépést a pólusosztással egyenlőre az (y2) második lépést pedig a pólusosztás kétszeresére vesszük. Ez eset­ben ugyanolyan áramelosztást kapunk, mint amilyen a csupán hurkos gombolyításnál megengedhető egyenlő lépésnél keletkezik. Az áramelosztás szemlélhető föltüntetése végett az 1—4. ábrákon az áramelosztást különbözően vonalozott fölületekkel tüntetjük föl. Ugyanazon vonalozásnál a vízszintes és függélyes vonalirányok az áram irányá­nak különbözőségét jelentik. Az 1. ábra szerinti áramelosztás a diagonális gombo­lyításra vonatkozik. A 3. ábra az egymás­sal és pólusosztással egyenlő lépésű húrkos gombolyításnál előálló áram eloszlást mu­tatja. Ugyanezen áramelosztást adja azon­ban a föntemlített új hullámos gombolyí­tási mód is, melynél (yl) lépés=a pólus­osztással és (y2)= a pólusosztás kétszeresé­vel. Ezen mérték természetesen nem tar­tandó be pontosan, mivel a gombolyítás előremenetele is kisebb eltérést tesz szük­ségessé. Sok esetben előnyosebb, ha a 3. ábra szerinti áramelosztás helyett a 2. vagy a 4. ábra szerintit állítjuk elő. Ilyen és más hasonló árameloszlás könnyen állítható elő a mondották alapján (yl) és (y2) gombolyí-

Next

/
Thumbnails
Contents