48275. lajstromszámú szabadalom • Billardfal

Megjelent 1910. évi március lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Jfgj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48275. szám. XX/g- OSZTÁLY. Billardfal. METHNER ALFRÉD KERESKEDŐ MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 17-ike. Találmányom célja, hogy a lágy gumiból készült billardfalakat és pedig vulkánozásuk után, szilárdabbakká tegyem, tehát a még kissé lágy anyagot jobban tömörítsem és megerősítsem és ezáltal a golyókkal szem­ben való ütközőképességét növeljem. Találmányom lényege az, hogy a gumi­falat a billardkeret belső részét képező fa­lécekre való erősítése előtt duzzasztás által hosszirányban annyira összeszorítom, hogy anyaga tömörítése következtében lényege­sen szilárdabbá lesz és hogy a duzzasztást alkalmas módon állandósítom, nehogy a fal ismét eredeti hosszúságára kiterjedjen, ha­nem megrövidülve maradjon. E megrövidí­tett hosszúságot előbb a billardkeret hossz-és keresztléceinek .megfelelően állapítom meg, hogy a duzzasztott gumifalak hossza a keretrészek hosszának megfeleljen, ame­lyekre fölerősítendők. Ugy az említett duzzasztás maga, mint az ez állapotban való rögzítés különböző mó­don eszközölhető. így pl. a rajzon ábrázolt módon, me­lyet az 1. ábra a keretek fölső nézetével behuzat nélkül és a 2. ábra a keret és a fal metszetével mu­tat be. A duzzasztás kivitelének e foganatosítási alakjánál a gumifalat hosszában átfúrom vagy más módon kivájom úgy, hogy az így keletkezett üregbe az üregével egyező, tet­szőleges keresztmetszetű vezetékszerű (b) test legyen bevezethető. A billardfal alsó fölületén hosszában még hasítékkal is lát­ható el, hogy ezáltal egy faléczekre erősí­tett, élére állított (c) fémsinre tolható legyen. Végül alkalmazható mind a két betét együtt is. Ez elrendezéseknél a duzzasztás úgy esz­közölhető, hogy a gumifal egyik végén a (fémből való) (b) vezetékrúd támasztó (d) lemezzel, másik végén pedig csavarmenet­tel látandó el, amelyre egy (c) csavarház csavarolható úgy, hogy a csavarház megszorí­tása által a (d) lemezre támaszkodó gumi­fal összesajtoltatik, amint ez a 3. áb­rán vázlatban látható, míg rövidülése (körülbelül 10—20%) megfelelő nem lesz, mire a fémbetétnek a gumifal növekvő duzzasztása következtében mindinkább ki­álló vége levágandó. A fémbetét a gumifal deformációját és az egyenes iránytól hosszának valamely pontján való eltérését megakadályozza, ami különben az összesajtolás folytán bekövet­keznék.

Next

/
Thumbnails
Contents