48243. lajstromszámú szabadalom • Mérleg önműködő kártyakiadással

Megjelent 1910. évi március h6 12-én. MAGY, ggjg KIR. SZABADALMI jBh' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48243. szám. VII/b. OSZTÁLY. Mérleg önműködő kártyakiadással. MEYER PÉTER MÉRNÖK CÖLN-NIPPESBEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 28-ika. Találmányom önműködő kártyakiadással biró oly mérlegre (személy-mérlegre) vonat­kozik, melynél egy nyomtató bélyegző gya­nánt kiképezett mutató á mérlegendő súly hatása alatt vagy a jelzőmű közvetítése mellett, vagy a súly közvetlen behatása alatt kileng és egy készlettartányból ön­működően kiadott és súlybeosztással ellátott kártyát a kilengésének megfelelő helyen le­bélyegez. A kártya lebélyegezéséhez és ki­adásához szükséges munkaerőt találmányom szerint maga a megmérendő súly szolgál­tatja. E célból a tulajdonképeni felhágóval egy külön segédfelhágó van csuklósan össze­kötve, amely a súly hibás jelzésének elke­rülése végett a kártyanyomó és kiadó szer­kezetet a mérlegszerkezettől függetlenül működteti. Mellékelt rajz találmányom tárgyát egy foganatosítási alakjában mutatja be, neve­zetesen az 1. ábra a mérleg külső nézete, a 2—4. ábrán a kártyanyomó és kiadó be­rendezés látható és pedig a 2. ábra a berendezés oldalnézete, a 3. ábra ugyanannak metszete a közepén keresztül, a 4. ábra e berendezés ugyanoly metszete a részek megváltozott helyzetével. Az 5—12. ábra a kártyák adogatására és kivetésére szolgáló tolattyús berendezést mutatja be és pedig az 5. és 6. ábrán a berendezés metszetét a közepén keresztül a részek különböző hely­zeteivel, a 7. ábrán a fölső vezetéklemezt a kártya­tartánnyal oldalnézetben, a 8. ábrán a felső vezetéklemezt felülné­zetben, a 9. ábrán a tolattyút alulnézetben, a 10. ábrán a tolattyút alulról nézve a 9. ábra (B) vonala szerint való metszetben, a 11. ábrán az alsó vezetékpályát fölső né­zetben és a 12. ábrán az alsó vezetékpályát függélyes metszetben. A rajzon ábrázolt foganatosítási alaknál a mérlegnek mutató berendezése van és automata gyanánt van kiképezve. A jelzőmű mozgásának az (1) nyomtató bélyegzőre való átvitele céljából egy hen­geres (2) tokrész fölső végén a (3) korong van elrendezve, amely zsinór által a jelző­művel van összekötve. E korong a súrlódás csökkentése végett golyókra van ágyazva. Egy a (3) korong agyában alkalmazott, a rajzon fel nem tüntetett ék a nyomódarab alsó (6) vezetékrészének megfelelő hossz-

Next

/
Thumbnails
Contents