48234. lajstromszámú szabadalom • Posta stb. hivatalok föladó ablaknyílásába alkalmazandó továbbítódob

Megjelent 1910. évi március lió 12-én. MAGY. ggfet KIR. SZABADALMI IgSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48234. szám. XX/b. OSZTÁLY. Posta stb. hivatalok föladó ablaknyílásába alkalmazandó továbbítódob. VÁGÓ LAJOS OKL. MÉRNÖK, HEIN MÁRTON HANGSZERGYÁROS ÉS HEIN MÁRTONNÉ SZÜL. MEDGYESSY JULIANNA SZÉKES­FEHÉRVÁROTT. A bejelentés napja 1909 május hó 10-ike. Jelen találmány tárgya hivatalok föladó ablaknyílásába alkalmazandó továbbítódob, melynek segítségével levelek, pénzküldemé­nyek és csomagok föladhatok anélkül, hogy a közönség a szolgálattevő postai alkalma­zottat látná, ill. hogy azzal személyes érint­kezésbe jutna. Ezen berendezés alkalma­zása által a szolgálattevő postatisztnek élete nincsen veszélyeztetve, tekintettel arra, hogy a közönséggel nem érintkezik és munkáját is nagyobb belső nyugalom­mal, tehát pontosabban végezheti. A találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, amelyen az 1. ábra a berendezés oldalnézete és a 2. ábra a berendezésnek az 1. ábra A—B metszete. A találmány tárgya lényegében áll az ab­lak, vagy ablak nélküli (1) válaszfal által két részre osztott (2) forgó dobból, amely­nek (3) vertikálisan álló forgási tengelye a (4) falba részben befalazott (5) henger­alakú szekrénybe van ágyazva. Ezen beren­dezés elhelyezésének a posta helyiségét úgy képzeljük, hogy egy nívóban van a postai iroda a közönség részére való helyiséggel, s a kettő egy rendes méretű (4) téglafal­lal van egymástól elválasztva, amelyben a közönség részére a váróterem van, míg a választófalon túl a (6) terem, amelyben a postai alkalmazottak dolgoznak. Az (5) hengeralakú szekrény a (7) állványhoz van erősítve, amely a (8) ablak alsó szélével kb. egy síkban fekszik. A (2) forgó dob (3) tengelyén egy kilincsmű van elrendezve, melynek (9) kilincskarja egy (10) rúgó ha­tása folytán állandóan támaszkodik a (11) Mlincskerékhez. A (2) forgó dob rendes ál­lásában, mely «szabad» jelzéssel van ellátva, neki támaszkodik az (1) válaszfalának (12) kiálló végével a (13) rúgó által megszorí­tott (14) kétkarú emelő egyik végéhez erő­sített (15) toldatának és ezen helyzetében a (16) battéria által táplált áramkört sza­kítja (lásd 1. ábrát). A (2) forgó dob el­forgása esetén az (1) válaszfal (12) kiálló vége elhagyja a kétkarú emelő (15) tol­datát, minek következtében a rúgó által megfeszített kétkarú emelő másak vége a (17) lemezzel való érintkezése folytán kon­taktust létesít, mire az áramkörbe beikta­tott (18) csöngettyűszerkezet működésbe hozatik. A (2) dob forgó tengelye el van

Next

/
Thumbnails
Contents