48206. lajstromszámú szabadalom • Hallgatókészülék távbeszélőberendezések számára

Megjelent ÍDIO. évi március hó 10-éii. MAGY, -jw KIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48206. szám. VII/]. OSZTÁLY. Hallgató készülék távbeszélő' berendezések számára. MARCER PEDRO OLIVÉR LELKÉSZ BARCELONÁBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 21-ike. A jelen találmány tárgya hallgató készü­lék távbeszélő berendezések számára, mely­nek lényege abban áll, hogy egy, a hall­gató készüléknek rezgő membránjára erősí­tett gyűrűcséve egy mágnessel vagy elek­tromágnessel van kombinálva, mely egy­mással központos polusokkal bír, ahol is ezek a csészével azonos síkban feküsznek, anélkül, hogy azt érintenék és akként van­nak elrendezve, hogy az egyik pólus a cséve belsejében, a másik pedig kívül fekszik és a csévét egészen vagy részben körülveszi. A készülék hatását fokozhatjuk, ha a rezgő membrán közepére és pedig a csévéhez ké­pest ellenkező oldalon, nyomást gyakorol­tatunk azáltal, hogy egy rugalmas vagy el­állítható pecket iktatunk be, melynek a membránra gyakorolt nyomása szabályoz­ható. Ezen pecek akár paramagnetikus, akár diamagnetikus anyagból lehet készítve. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a hallgató készülék egyik foga­natosítási alakjának metszete. A 2. ábra egy másik foganatosítási alakot láttat, melynél egy, a" központos nyomás kifejtésére szolgáló csavaros pecek van el­rendezve. ' | A hallgatónak rezgő (b) membránja (1. ábra) egy, ez utóbbinak a (c) hallgató kagylóval ellenkező oldalán fölerősített (a) gyűrűcsészével, továbbá az (e) elektromág­nessel van kombinálva, melynek U- vagy harangalakot alkotó, egymással központos pólusai az (a) csévének síkjában végződ­nek, ahol is az (e2) pólus a csévének bel­sejében, az (el) pólus pedig azon kívül fek­szik és a (h) gyűrűben folytatódik, mely a csévét részben vagy egészen körülveszi. A gyűrűcsévének (f, g) sodronyai a távbe­szélő vezetékkel vannak elektromosan csz­szekötve, míg az elektromágnes csévéjé­nek (fl, gl) sodronyai egy független helyi battériához vezetnek. A leírt szerkezet a membránnak rezgé­seit rendkívüli mértékben fokozza és a hall­gatónak az eddiginél sokkal nagyobb telje­sítő képességet kölcsönöz. A hallgató készülék teljesítőképességé­nek további fokozását érjük el a 2. ábrá­ban föltüntetett foganatosítási alaknál; itt a rezgő (b) membránnak külfölületére nyo­mást fejt ki a (dl) csavar, melyet a (c) kagylóra erősített (d) borda hord. A (dl) csavar helyett rúgót is alkalmazhatunk. Ezen elemek alkalmazása folytán a mem-

Next

/
Thumbnails
Contents