48195. lajstromszámú szabadalom • Prizmakombináció két ellentétes irányokból jövő sugárnyalábnak közös irányba való terelésére

Megjelent ÍOIO. évi március hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48195. szám. VII/i. OSZTÁLY. Prizmakombináció két, ellentétes irányból jövő sugárnyalábnak közös irányba való terelésére. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ AKT.-GES. CÉG BERLIN­FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1909 julius hó 19-ike. Elsőbbsége 1908 augusztus hó 12-ike. Különféle műszereknél, különösen az úgynevezett alapvonaltávolságmérőknél és fotométereknél az ellentétes irányokbóljövő sugarakat közös irányba kell terelni. A ta­lálmány oly prizmakombinációra vonatkozik, mely erre a célra szolgál és mely ismert módon két egymással összeragasztott priz­mával bír, melyek ragasztott fölülete rész ben tükörbevonattal van ellátva és mely prizmák együttesen oly prizmatestet ké­peznek, mely az ellentétes irányokból jövő sugaraknak egymáshoz lényegében párhu­zamos fölületeket nyújt. Az új prizmakombinációnál a tükörbe­vonat a prizmák ragasztásos fölületében mindkét oldalra visszaverő réteg gyanánt van kiképezve, mely lehetővé teszi, hogy az ellentétes oldalakról konaxiálisan jövő sugarak, előzetes oldalt való terelés nélkül, a visszaverő rétegre ütközzenek és egyet­len sugárrá egyesítve lépjenek ki, mimellett az egyik oldalról jövő sugár a vissza verő­réteg egyik oldaláról a prizmából közvetle­nül bocsáttatik ki, míg az ellentétes oldal­ról jövő sugár az első sugár irányába való többszöri reflexió által megtöretik. Az új prizmakombináció az ismert kombinációkkal szemben rendkívül csekély térfogata által tűnik ki. Az új prizmakombináció és ennek alap­vonaltávolságmérőkhöz való alkalmazása a csatolt rajzon két kiviteli alakban van föl­tüntetve. Az 1. ábra a kombináció egyik kiviteli alakjának alaprajza és oldalnézete. A 2. ábra a másik kiviteli alaknak alaprajza és oldalnézete. A 3. ábra az 1. ábra szerinti prizmakombi­nációnak egy alapvonaltávolságmérő opti­kai elemeivel együttes elrendezését mu­tatja. A 4. ábra a 2. ábrabeli kombinációt szintén egy alapvonaltávolságmérő optikai elemeivel együttesen tünteti föl. Az 1. ábra szerinti elrendezésnél a prizma­kombináció a háromoldalú derékszögű (1) prizmából és az ezzel ragasztott tetőélű (2) prizmából áll, mimellett a ragasztásos fölü­let részben (3) tükörbevonattal van ellátva, mely mindkét oldal felé tükröző. A prizma­kombináció két egymáshoz lényegében pár­huzamos 4 és 5 fölülettel bír, melyek a kombináció által közös irányba terelendő sugarak belépési fölületét képezik. Az egyet-

Next

/
Thumbnails
Contents