48160. lajstromszámú szabadalom • Kéményen elrendezett, vasbetétes radiálkövekből készült magastartány

Megjelent 1910. évi február hó 28-án. MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI wBí HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48160. szám. XIl/f. OSZTÁLY. Kéményen elrendezett, vasbetétes radiálkövekből késztilt magastartány. KÖHLER KÁROLY MÉRNÖK DRESDENBEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 21-ike. Kéményen elrendezett magastartányok épí- | téséhez ez ideig állványzat és deszkázat volt szükséges, hogy a tartányt a szokásos mó- I don cementből, ill. betonból elő lehessen 1 állítani. A cementből készült magasitartár j nyoknak további hátránya az, hogy soha­sem, vagy csak nagy ritkán tömíthetők tö­kéletesen, miért isi belső fölületükön be­vonattal kell azokat ellátn|i, mely bevonat időnként megújítandó. Mindamellett a belső vasbetét megrozsdásodik, úgy, hogy a víz tisztátlanná ési bizonyos célokra alkalmat- i lanná válik. A vasbádogból készült magas­tartányok kémények részére visizont a kellő stabilitás elérése céljából igen erős hor­gonyzást igéaiyelnek, amely a vízben szin­tén megrozsdásodik, melynek bevonatát, tehát ugyancsak gyakran kell megújítani, anélkül, hogy ezzel a víz beszennyeiződését teljesen meggátolhatnék. A találmány célja mindezen hátrányoknak elkerülése. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítása van föltüntetve, és pedig az , i 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán oldalnézetben, míg a 3. ábra két egymás fölött fekvő ikőréteg­nek vízszintes, metszetét mutatja. A találmány, amely a bejelentés alapja, abban áll, hogy a leírandó szerkezeti elren­dezés segélyével sikerült a tartányt radiál­kövekből előállítani. Ecéiból a radiálkö vek­ből álló falazat a föllépői húzási . igénybe­vételre való tekintettel, vasalással látta^ ták el. • Amint a rajzból látható, a tar tány vasal ás függélyes (b) rudak vagy szalagok által összekapcsolt vízszintes (a) abroncsokból áll, mely abroncsok olykép vannak elren­dezve, hogy azoknak egymástól való távol­sága a növekvő víznyomásnak megfelelően lefelé csökken. A radiálkö vek a 3. ábrán látható módon vannak elrendezve, és pedig minden egyes függélyes (b) !rúd előtt és mögött egy 10-es kő és közben1 -pedig meg­felelő számú 20-as kő van, elhelyezve. A (b) rudak kétoldalán, ill. az (a) abroncsok fölött és alatt keletkező hézagokat cement­tel töltjük ki. A leírt módon előállított tar tány készíté­séhez sem állványzat, sem deszkázat nem szükséges, minthogy :az belülről építhető

Next

/
Thumbnails
Contents