48156. lajstromszámú szabadalom • Készülék villámhárítók vizsgálására és megtörtént villámcsapások jelzésére

Megjelent 19ÍO. évi február hó 28-án. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48156. szám. vil/j. OSZTÁLY. Készülék villámhárítók vizsgálására és megtörtént villámcsapások jelzésére. JÜNEMANN FRIGYES ÁGOST TETŐFÖDŐMESTER DELMENHORSTBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 12-ike. Ennek a találmánynak olyan készülék a tárgya, mely villámhárítók vizsgálására és a bekövetkezett villámcsapások jelzését van hivatva végezni és mely az ismert kísérleti készülékkel ellentétben főleg arra van szánva, hogy személyeket figyelmessé tegyen meg­történt villámcsapásokra, hogy a villámcsa­pás okozta netáni tűz rögtön oltható le­gyen. A készülék azonkívül a villámhárító­nak csúcsától egészen a földig terjedő ve­zetékén való bármikori kényelmes megvizs­gálását teszi lehetővé. Mellékelt rajzon az 1. ábrán a készülék részleteinek vázlatos összefüggése van föltüntetve, a 2. ábrán pedig az ejtőjelző belseje látható. Az erős (a) villámhárítónak gyönge (b) mellékáram körébe a (c) ejtőjelző van be­iktatva. Ha tehát a (b) mellékáramkörön és a (c) ejtőjelzőn áram megy át, akkor a (d) jelzőtábla ismert módon esik le az (e) ab­lak mögé és a szemlélőnek jelzi, hogy a villámhárítót áram járta át. Ez a jelzés azonban egymagában nem volna elegendő a villám zárt iroda-, vagy gyár helyiségbe történt becsapásának távol lakó személyek­kel való rögtönös közlésére. E célból a (d) jelzőtábla (f) karján egy külön, áramvezető (g) kar van elrendezve, mely az (i) riasztó­harang (h) vezetékbe van iktatva. Ha tehát a (d) jelzőlámpa villámcsapás esetén a. ve­zetéken áthaladó áram következtében leesik, akkor a (d) jelzőtáblának (g) karja kontak­tus gyanánt zárja az (i) riasztóharang (h) áramkörét, mely azután a távolabb tartóz­kodóknak tudtul adja a villámcsapás tényét. Az (i) riasztóharang azután mindaddig szól, míg (h) áramkörét kikapcsoló segítségével, vagy a (d) jelzőtáblának visszamozgatása által meg nem szakítjuk. A készülék egyúttal az (a) villámhárító vezetőképességének megvizsgálására is hasz­nálható, amennyiben a (b) mellékáramkörbe áramforrást iktatunk és a (b) vezeték tet­szőleges helyen az (a) villámhárítóhoz kap­csoljuk. A segédáramforrás ekkor a becsapó villámot helyettesíti és, ha az (a) vezeték mindenütt rendben van, a (d) jelzőtábla útján az (i) riasztóharangot megszólaltatja. A készülék ismert elemekből, melyek együtt deszkára, vagy hasonlóra szerelhe­tők és könnyen kezelhető, szállítható ellen­őrzőkészüléket alkotnak, rendkívül egysze­rűen állíthatók össze és egyúttal, mint ál­landó vizsgáló- és jelzőkészülék is alkal­mazható.

Next

/
Thumbnails
Contents