48150. lajstromszámú szabadalom • Pénzdarabbal működtetett árúsító automata

Megjelent 191Q. évi február hó 28-áu. MAGY. g&v KIR. SZABADALMI jHn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48150. szám. VII/b. OSZTÁLY­Pénzdarabbal működtetett árusító automata. CAMPBELL JOHN WILLIAM MAGÁNZÓ TEANECKBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 14-ike Jelen találmány tárgya pénzdarabbal mű­ködtetett árusító automata, mely megfelelő pénzdarab bedobása ellenében, a benne fel­halmozott árúcikket szolgáltatja. A találmány célja oly szerkezetet létesí­teni, mely a bedobott pénzdarab értékének megfelelő számú árúcikk pontos szolgálta­tását biztosítja, továbbá oly szerkezeti ele­mekről gondoskodni, melyek meggátolják a gépnek csalárd szándékkal vagy akaratla­nul történő helytelen kezelését. A mellékelt rajzban a találmány tárgj~a egy> jegyárúsításra alkalmas foganatosítás! alakjában van föltüntetve; természetes azon­ban, hogy a találmány tárgya sokféleképpen foganatosítható különféle cikkek árusításá­nak céljaira is, az 1. ábra az automatának hátsó nézete, ahol is, a mellső részben elrendezett szerkezeti elemeknek világos szemléltetése kedvéért, a szekrénynek hátsó része és a jegytekercs el vannak hagyva, a 2. ábra az t. ábrában föltünteíett szer­kezet fölső részének nagyobbléptékű hátsó nézete, a 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vo­nala szerint, a 4. ábra a 3. ábrának fölső részét nagyobb léptékben láttatja, az 5. ábra a gép elölnézete, ahol is egyes részek el vannak hagyva és a mellső rész­ben elrendezett szerkezeti elemek részlet­rajzban vannak föltüntetve, a 6. ábra a jegyet kivezető szerkezetet nor­mális állásában, a jegyszallag széleivel kap­csolódó helyzetében láttatja, a 7. ábra ugyanazt a jegyszallagból kikap­csolt helyzetében láttatja, a 8. ábra a pénzt átvevő szerkezetet és az azzal szomszédos elemeket, a pénzbedobásra szolgáló nyílásokat elzáró szerkezetet és a pénzfölvevő hengereket rögzítő elemeket különböző síkoknak megfelelő elölnézetben és részben metszetben láttatja, abban az állásban, melyben a pénzt befogadó nyílá­sok nyitva vannak és a megfelelő henger az egy darab jegy szolgáltatása céljából bedobott egykoronást hordja, a 9. ábra ugyanazokát a részeket abban az állásban láttatja, melyben az automata öt darab jegy vétele céljából egy ötkoronással hozatott működésbe; a nyílásokat elfödő szerkezet zárt állásában van föltüntetve, a 10. ábra az emelő karokkal való kapcso­lódást föltüntető metszet a 2. ábrának 10—10 vonala szerint, a 11. ábra a hajtó fogas rúd fölemelésére szolgáló toldatoknak részletrajza, a

Next

/
Thumbnails
Contents