48143. lajstromszámú szabadalom • Visszaszökő csővel bíró löveg

Megjelent 191Q. évi február hó 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI ||I M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4814B. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Visszaszökő csővel biró löveg. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCHINENFABRÍK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 7-ike. Lövegeknél, melyeknél az egyenes csúsz­tató pályán végbemenő visszaszökés a cső­tengely irányában kezdődik, majd kevéssel ezután a talajhoz vagy egyéb részekhez való ütközés elkerülése, ill. egyúttal a visszaszökés végén egy bizonyos töltő állás elérése céljából kezdeti pályájából kitérít­tetik, célszerűnek mutatkozik az, hogy ab­ban a pillanatban, midőn a kitérítés folytán a visszaszökő rendszer a csövet vezető csúsztató sinekkel együtt a forgáscsap kö­rül kilendül, az ezen lengő rendszer és a magas ságirányító gép közötti kapcsolat meg­szűnjék. Ezzel összefüggésben azonban egyéb föl­tételeknek is eleget kell tenni, hogy a lö­veget komplikálás nélkül harcászati hasz­nálatra alkalmassá tegyük. Ily visszaszökés közben kitérő csővel biró lövegek, akként is szerkeszthetők, hogy a visszaszökés kitérítése a lövegcsőnek bár­mily szögállásánál, tehát annak csekély mértékben elevált helyzeteinél is bekövet­kezzék. Lehet azonban a lövegeket akként is szerkeszteni, hogy a eső visszaszökése csak bizonyos meghatározott elevációtól kezdve téríttessék ki, vagyis akként, hogy a lövegcsövet egy bizonyos elevációig — nevezetesen kevéssel azon szögállás előtti elevációig, melynél a visszaszökő szerkezet máskülönben a talajhoz vagy egyéb aka­dályhoz ütköznék — a közönséges lövegek­hez hasonlóan kitérítés nélkül szöktetjük vissza, míg a kitérítés csak ezután, a cső­nek meredekebb állásainál következzék be. Ha továbbá az ily löveget akként akar­juk kezelni, hogy a töltés ne a visszaszö­kés végén, hanem a meredek lövésii löve­geknél különben ismert módon, a löveg­csőnek legmellsőbb állásánál és annak víz­szintes helyzeténél legyen eszközölhető, akkor annak a. lehetőségéről kell gondos­kodnunk, hogy a lövegcsövet a vissza- és előreszökés befejeztével az iráüyzó készülék befolyásolása nélkül könnyen lehessen a lőállásból a töltő állásba hozni és a töltő állásból való elforgatásakor mindig az előbbi magassági helyzetben rögzíteni. E két föltétel egyaránt kielégítendő akár ki­térített, akár egyenes visszaszökéssel mű­ködik ia a löveg. A kitérített visszaszökés alkalmazása esetén pedig még arról is kell gondoskodnunk, hogy a lengő rendszer és a magasságirányzó gép közti kapcsolat ön­működően bontassék föl és állíttassék is­mét helyre, mikor a lövegcső a kitérített visszaszökés után lőállásába jut vissza. Ezzel összefüggésben szükséges, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents