48120. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kakaóbabnak osztályozására érettségi fok szerint

Megjelent 19ÍO. évi február hó '45-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48120. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás kakaó babnak osztályozására éretségi fok szerint. KÁSSMODEL MAX FEODOR CACAO- ÉS CSOKOLÁDÉGYÁROS LEIPZIGBEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 15-ike. A megmunkálandó kakaobabszemek nem egyenlő, érettek, hanem az érettek a ke­vésbbé éretekkel keverve vannak. Csak az érett, jól fermentált babszemek aromásak, míg az éretlen babszemek epeszerű ízűek. Ha ezen babszemeket egymástól el nem választjuk, a kakaó minősége az éretlen babszemek folytán befolyásoltatik. Ezen bab­szemeknek kézzel való osztályozása ugyan elütő színük folytán lehetséges, azonban nagyon költséges. Ismeretes, hogy az érettebb kakaobabnak csiralevelei kevésbbé tapadnak egymásra, mint az érettlenebb b ib csiralevelei és hogy a bab ezen tulajdonságát pörkölés után is megtartja. Az érett bab eszerint könnyeb­ben roncsolható szét, mint a kevésbbé érett. Ezen tulajdonság a jelen eljárás szerint a kakaobabszemek osztályozására hasznosít­tatik. Ismeretes, hogy a kakaobab pörkölés után, tekintet nélkül érettségi fokára hen­gerek között szét lesz törve, aprítva és összekeverve. A jelen eljárás szerint a kakaobabszemek meghatározott erejű ütés­nek vagy lökésnek lesznek kitéve, mely olykép van megszabva, hogy az érettebb babszemek széjjelroncsoltatnak, míg a ke­vésbbé érettek épségben maradnak. Az ütés erősségének változtatása által az osztályo­zást bármily érettségi fokra nézve eszkö­zölhetjük és ezen eljárás többszöri ismét­lésével és az ütés erősségének mindenkori fokozásával különböző érettségi fokkal bíró babszemeket egymásután osztályozhatunk. Az elválasztás egyszerű módon sziták segé­lyével történik, amelyek a szét nem ron­csolt babszemeket visszatartják, az érettebb ós széjjel roncsolt anyagot pedig átbocsát­ják. Az ezen eljárás szerint kezelt kakao­héj értéke is fokoztatik, mert minél dara­bosabb, annál nagyobb a forgalmi értéke. Az eddig ismert zúzási eljárás szerint a babszemek igen apróra töretnek, míg a jelen eljárás szerint nagy darabokat kapunk és igen gyakran a magról az egész héj egy darabban valasztatik le. A babnak magja is nagyobb darabokban nyeretik, miáltal a magnak a héjtól való elválasztása könnyebb és megbízhatóbb. Az eddigi eljárások szerint kezelt kakaó­babnál a legnagyobb nehézség a különböző nagyságú törmelék széjjelválasztásában volt ami a jelen eljárásnál csekélyebb mérték­ben észlelhető.

Next

/
Thumbnails
Contents