48114. lajstromszámú szabadalom • Följegyzőkészülék főként tekejáték számára

Megjelent 1910. évi február hó 25-én MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIEAS 48114. szám. Vll/e- OSZTÁLY. Följegyzőkészülék főként teke ját ék számára. SPÍTZ MORITZ FÉMÖNTŐ ÉS NECKLER EMERICH MECHANIKUS WIENBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 23-ika. Jelen találmány főként tekejátéknál hasz­nálható följegyző készülék, melynek lényege abban áll, hogy a följegyző szekrény födő­lapján elrendezett forgattyútárcsának az egyik vagy másik irányban való elforgatása által a közös tengelyen egymás mellett el­helyezett számdobok, amelyeknek kerületén alkalmazott számok a födölap kivágásán keresztül egymás mellett válnak láthatókká, az összeadásnak és kivonásnak megfelelő értelemben hozhatók működésbe úgy, hogy a kivágásban mindig a korábbi számnak és a forgás által megadott számnak összege vagy különbsége jelenik meg. A kivágásban látható szám tehát mindig a játszma állá­sát jelzi. A forgattyútárcsa célszerűen tíz fogantyúval van ellátva, melyek a följegy­zésnek minden számítás nélkül a 0 ponttól való kezdését teszik lehetővé. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dáját a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1. ábra a készülék elülnézetét a födőlap egy részének elhagyása után, a 2. ábra pedig a készülék keresztmetsze­tét mutatja. A készülék egy szekrényben van elren­dezve, melynek mellső (1) födőlapja fönt a játszó nevével ellátott (2) Írótáblát hordja. Ezen tábla továbbá a játék kezdetét és vé­gét, tehát a játék tartamát jelző (3) óralapokkal és mutatókkal van fölszerelve. A fcábla alatt egy fölnyitható (4) üvegablakkal födött ki­vágás foglal helyett, melyben a számok jelennek meg, míg ez utóbbi alatt egy ket­tős (5) számgyűrű van elrendezve, mely két körben a római és arab számjegyeket tar­talmazza ellenkező sorrendben 0-tól 9-ig. A 0 számjegy melletti két nyíl közül az egyik az összeadás, a másik pedig a levo­nás irányát jelzi. Az (5) számgyűrű belsejében a (6) forgattyú­tárcsa van a szekrényen harántirányban át­nyúló, (7) kengyelekbe ágyazott (8) tengelyre (9) csavarok segélyével erősítve és ezen tárcsa tíz kis (10) fogantyúval van ellátva úgy, hogy a számgyűrű minden számjegyéhez egy fogantyú tartozik, tehát egy fogantyú mindig a 0 számjegygyei áll szemben. A (8) tengely átellenes végén egy tízfogú (11) fogaskerék ül szilárdan, mely a reá merőleges, ugyanolyan (12) fogaskerékkel kapcsolódik. Ezen kerék, valamint az ösz­szes többi kerék fogbeosztása is az (5) gyű­rűn levő számjegyek egymástóli távolságá­nak felel meg. A (12) fogaskerék a fölötte levő és ugyanazon síkban fekvő, ugyan-

Next

/
Thumbnails
Contents