48111. lajstromszámú szabadalom • Újítások személyeknek és tárgyaknak égő épületekből való kimentésére szolgáló készülékeken

Megjelent 1910. évi február hó 25-én. MAGY. rffe KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48111. szám. XVIH/b. OSZTÁLY­Újítások személyeknek és tárgyaknak égő épületekből való kimentésére szolgáló készülékeken. MÉSZÖLY ÖDÖN HONVÉDSZÁZADOS ÉS FÉNYES MARCEL BANKIGAZGATÓ SZEGEDEN. A bejelentés napja 1909 ju&ius hó 26-ika. A személyeknek és tárgyaknak égő épü­letekből ezeknek ablakain át való kimenté­sére használt készülékek, melyek egy emelő szerkezetre (többnyire tolé létrára) szerelt dobogóból valamint egy, ezen dobogó és az ablaknyílás közti közlekedést lehetővé tevő hídból állanak, a következő hátrányokkal bírnak: A híd rendesen akként van szerkesztve, hogy azt a használati helyzetbe való hoza­tal céljából a dobogóról egy vízszintes ten­gely körül az ablak felé kell csappantam, ami a készüléknek az épülettől pontosan meghatározott távolságban való fölállítását teszi szükségessé. Minthogy ezáltal a men­tési munkálatoknak gyors megkezdése meg­nehezíttetik, javaslatba hoztak már oly hida­kat, melyeknek oldalkorlátjai nürnbergi ollók­ból; padozatai pedig egymáson eltolható lemezekből állanak. Az ily hidak azonban igen komplikáltak és korlátjaiknak olló­szerkezete m£r csekély deformálódásnál is fölmondja a szolgálatot. Ezenkívül maguk a dobogók sem f eleinek meg a gyakorlat köve­telményeinek, mert nagyobb tűznél a ki­mentett személyek a dobogón is veszélyben forognak. Az eddigi ily készülékek továbbá mind akként vannak tervezve, hogy a földre való jutás létrán vagy pedig a dobogónak sü­lyesztése útján történik ami szintén elve­tendő, amennyiben nagyobb magasságoknál a létrán való lemenethez szükséges hig­gadtság a veszélyeztetett személyekben nincs meg, a dobogó sülyes2tése pedig hossza­dalmas kezeléssel és a mentési munkála­toknak folytonos megszakításával jár. Ezen­kívül az eddigi készülékek egyikénél sincs gondoskodva oly eszközökről, melyek beteg vagy eszméletlen állapotban lévő szemé­lyeknek megmentésére alkalmasak. A jelen találmány tárgya már most oly újítások, melyek ezen hátrányokat beszün­tetve a mentő készüléket a gyakorlati hasz­nálatra minden tekintetben alkalmassá teszik. A találmány szerint ugyanis a híd az eddigi kicsappantható vagy nürnbergi olló módjára meghosszabbítható hidakpál észlelt hátrányok beszüntetése céljából a dobogó­ból kitolható alkatrészkén^ van szerkesztve, míg maga a dobogó oldalfalakkal és födél­lel bír úgy, hogy a megmentett személyek már a dobogón teljes oltalmat találnak a lángok ellenében. Ezenkívül a dobogó for-

Next

/
Thumbnails
Contents