48110. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton talpgerenda

Megjelent 19J.O. évi február hó 25-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI pffff f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48110. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Vasbeton-talpgerenda. KLEIN EMIL GYÁRIGAZGATÓ TRIESTING/M WEISSENBACHBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 7-ike. Jelen találmány vasbeton-talpgerendára vonatkozik és a találmány lényege abban áll, hogy vasváz gyanánt fémháló alkal­maztatik. Ezáltal a talpgerenda rendkívüli szilárdságot kap és az összes, részek telje­sen egyenletesen vétetnek igénybe. Váz gya­nánt úgy az úgynevezett hordbádogháló, mint bármely drótháló vagy drótfonat, vala­mint a kieresbede.lem.ben árusított összes nyújtott fémek használhatók!. A találmány szerinti vasbetontalpgerendán nál továbbá a köldökcsapok különleges mó­don vannak fölszerelve, hogy a beton re­pedését elkerüljük. A találmány íszerinti talpgerenda bármely sinmeger őisítéshez hasz­nálható; a sínmegerősítés megváltoztatása a talpgerenda vázán és lényegén mit tsem változtat. A csatolt rajzon a találmány tárgyának két kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a hordbádoghálo segélyével ké­szült váz fölülnézete; a 2. ábra a vasbetontalpgerendának az 1. ábra A—A vonala szerinti keresztmetszete, míg a 3. ábra az 1. ábra B—B vonala szerinti keresztmetszete; a 4., 5. és 6. ábra a vasbetontalpgerendá­nak máslik kiviteli alakját mutatja, mely­nél drótfonat van váz gyanánt alkalmazva; a „ 4. ábra a fölső fonatot ési ;az ,5. ábra az alsó fonatot kiterítve mutatja, míg a 6. ábra a talpgerenda ezen kiviteli alak­jának keresztmetszete. Mint azt a rajz mutatja a ífémfonatból a talpgerenda keresztmetszetének megfele­lően vázt állítunk elő és ezt [betonba ágyaz­zuk. A vázt oly módon állítjuk! ,elő, hogy egy U-alakú (a) szekrényes tartót képezünk, mely egy, a végein fölhaj lítbttl, lapos (b) fémfoniatra feksák. A lapos fémfonat vén geit azért hajlítjuk föl, hogy az (alsó saéle­ket aláver és ellen megvédjük!. A fonatbiól készült váz tekintetében teljesen közömbös, hogy a fölső hálót U-alakban vagy ^trapéz­szerű alakban késizíthctjük-e és ezi az alak­változtatás a talpgerenda merevségét és tartósságát nem befolyásolja. Hordbádog­háló alkalmazásánál a köldökcsapok fölsze­relésére külön (c) fénifonat szükséges, hogy a betont repedés ellen megvédjük. Ezt a ífémfonatot az U-aliakú szekrényes tartóra helyezzük és ezzel kötöző drótok által összekötjük. Emellett lényeges^ hogy aköl-

Next

/
Thumbnails
Contents