48108. lajstromszámú szabadalom • Eljárás átlátszó, hajlítható és nem olvadó szigetelőanyagok előállítására

Megjelent 1910. évi február hó 95-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 48108. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Eljárás átlátszó, hajlítható és nem olvadó szigetelőanyagok előállítására. WINKLER KASPAR TECHNIKUS ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 19-ike. Szigetelőrétegnek fémeken stb. való elő­állítása már régóta ismeretes és több sza­badalommal védve is van. Ezen eljárásoknál száradó növényolajokból indulnak ki, ame- ! lyeket tartós hevítés által szilárd állapotba ! visznek át. Néhány föltaláló stearinszurok- j nak és aszfaltszerű anyagoknak oldatait is J alkalmazta. Emellett többé vagy kevésbbé > szurokszerű sötét masszák keletkeznek, ame­lyek hidegen ugyan szilárdak, de merevek és a melegben csakhamar meglágyulnak. A jelen találmány szerint ezen hátrányokat elkerüljük és olyan termékekhez jutunk, amelyek valamennyi reájnk hatjó behatások­nak ellenállának. A találmány szerinti eljárásnál állati ola­jok, zsírok és viaszok, különösen a (telítet­len halzsírok, úgyszintén a száradó és nem j száradó növényi olajokból kiválasztott zsír- j savak használtatnak. Fémek, kövek, stb.be- í vonására, tehát olyan anyagok számára, j amelyek magas hőmérsékleteknek kitehe- | tők, előnyösen állati olajokat, zsírokat és j Viaszokat, valamint telítetlen halzsírokat használunk. Ezekét nagy lapos kazánokban gyantadiesztillátumokkal hevítjük, mimel lett a kazánok fölül nyitva vannak, hogy a le­vegő oxigénje bőségesen bejuthasson, amit még szorgos kavarással is előmozdíthatunk. A hőmérsékletet emellett lassanként kb. 275° C.-ig fokozzuk. Ha a főzést helyesen vezetjük, akkor a massza nyúlós konziszr tenciát vesz föl és használatra készen van. Ezek után aszerint, hogy milyen célra kí­vánjuk a masszát használni, még illó hi­gítószereket is adunk hozzá. A fémtárgya­kat 150° C.-ra előmelegítjük, rávisszük a Szigetelő masszát és a hőmérsékletet hir­telen 450° C.-ra emeljük. Ekkor alvadáslép föl és mihelyt csekély lehűlés után, (a szige­telőréteg már nem ragadós, a művelet be van fejezve. Az állati zsírokban lévő telí­tetlen zsírsavak a hevítésnél és a levegő oxidáló hatása folytán polimerizálódnak. Ha a zsírokat magukat, gyantadesztillátumok és szárítóanyagok hozzáadása nélkül tennők ki magas hőmérsékletnek, akkor azok rész­ben elszenesednének és a jelen találmány előnye nem csekély mértékben ezen hozzá­adásnak tulajdonítandó. Ha könnyen éghető anyagokat, mint pél­dául szöveteket, fáti, papirost stb. akarunk ilyen szigetelőmasszával bevonni, akkor a következőképen járunk el: Az állati zsírokat, olajokat, valamint úgy a száradó, mint nem száradó növényi ola­joklat kálilúggal elszappanosítjuk, az így keletkezett káliszappant 4—5-sizörös meny-

Next

/
Thumbnails
Contents