48106. lajstromszámú szabadalom • Merev rendszerű léghajó

Megrí ©lent 1910. évi február hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48106. szám. V/h. OSZTÁLY­Merev rendszerű léghajó. v SCHÜTTE JOHANN TANÁR DANZIG-LANGFUHRBAN^ A bejelentés napja 1909 május hó 29-ike. Léghajók hajtására és kormányzására nézve nagy fontossággal bír az a körülmény, hogy a léghajó légellenállása lehetőleg cse­kély mértékre redukáltassék. Ezen célból azon ballonokat, melyek kisebb vagy nagyobb mértékben hosszan elnyújtott alakkal bírnak kisebb vagy nagyobb mértékben legömbö­lyített csúcsos végekkel látják el. Az ezen csoportba tartozó eddigi léghajók ballonjai a legömbölyítés módja tekintetében nem mutatnak semmiféle határozott alakot, mint a hogy egyéb méreteik között sem állanak fönn meghatározott viszonyok. Ezzel szemben a jelen találmány tárgyát képező léghajó egészen pontosan vagy leg­alább is közelítő pontossággal meghatározott mathematikailag megállapított méretviszo­nyokat mutató ballonnal bír. Az ezirányú tüzetes kísérletek eredményei szerint valamely, a levegőben elmozgatott, legömbölyített végekkel bíró zárt test akkor bír a legkisebb hajtási ellenállással, ha an­nak legnagyobb szélessége vagy vastagsága az összhossznak élőiről számított 1 /s egész a/5 részének végpontján vagyis abban a ha­rántmetszetben van, mely a test hosszát majdnem az aranymetszés szerint osztja föl és ha a végek kúpszeletek forgási testeiként vannak kiképezve. A kísérletek továbbá azt mutatták, hogy abban az esetben, melyben gyakorlati okok szükségessé teszik azt, hogy a végek közzé egy, a testnek legnagyobb átmérőjével biró, egyenes azaz hengeres középrész építtessék be, a végeknek mégis oly alakot kell adni és hosszaiknak akként kell egymáshoz aránylaniok, mintha ezen középrész nem volna közöttük, azaz kell, hogy a mellső vég hossza a végek hosszai Összegének Vs egész a /6 részével, a hátsó vég hossza pedig ezen összhossz 3 /s egész 8/ö részével legyen egyenlő. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráiban a találmány tárgyát képező léghajó ballonja két foganatositási alakjában vázlatosan van föltüntetve. Mindkét foganatositási alaknál a ballonok­nak végei paraboloidokból vagy hasonló tes­tekből állanak. Az 1. ábrában föltüntetett foganatositási alaknál a legnagyobb haránt­metszet az A—B helyen van. Ezen a helyen a ballonnak a két végtest hosszának összegével egyenlő (a) hossza folytonos egy­arányosság Bsserint azaz akként van fölosztva, hogy a (b—c) köz a (b—d) és (c—d) köznek mértani középarányosa. A 2. ábrán föltüntetett foganatositási alaknál a két végtest közé egy hengeres közbenső test van iktatva, mely A—B-től C—D-ig terjed. Ezen közbenső test beépi:

Next

/
Thumbnails
Contents