48103. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kolloidális solok és gelek előállítására

Megjelent 191Q. évi február lió 25-én. MAGY, KIR. SZABADALMI IgW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4810B. szám. IV/b/l. OSZTÁLY. Eljárás kolloidális solok és gelek előállítására. SVEDBERG THE TANÁR UPSALABAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 1-je. Ismeretes folyékony soloknak mastixból vagy más gyantákból azáltal való előállí­tása, hogy az anyagokat etil-alkohollal való oldás után vízbe csöpögtetjük. Ezen ismert eljárással azonban csak a legritkább eset­ben sikerül kolloidokat előállítani és még ha ilyenek képződnének is, ez mindenkor csak tökéletlen és nem tartós alakban tör­ténik. Annak ellenére, hogy a kolloidok előállítására való eljárások száma folyton növekszik, még igen sok testet nem sike­rült kolloidális alakba hozni. Ezekhez tar­toznak pl. a szénhydrogének, alkoholok, zsírsavak, zsírok, olajak, viaszok és egyéb szerves anyagok, melyek számára a kolloi­dális állapotba való átvezetés számára al­kalmas biztos vagy közvetlen eljárás eddig még nem vált ismeretessé. Ez különösen kikristályosodó vegyületekre nézve áll. Jelen találmány tárgya eljárás folyékony vagy szilárd kolloidális solok vagy gelek előállítására. Az eljárás lényege abban áll. hogy a kolloidális állapotba átvezetendő test kristalloidális oldatát fölhevítjük és föl­hevített állapotban szintén fölhevített dis­perziós szerbe hozzuk, mire az oldószer ismert módon, pl. főzés által eltávolítjuk és : a keletkezett solt a megkívánt koncentrá- j cióig besűrítjük. Ha megkívántatik, ezután l ismert módon védő kolloidot adhatunk anyaghoz, vagy pedig a bes^áradásig való befőzés áltftl a folyékony solt szilárd eolJá vagy végül elektrolit hozzáadása ált&i gel­alakba visszük át. Azon testek, melyeket kolloidális alakba kell hozni, emellett a mole­kuláris állapotokat változatlanul megtartják. Az oldószer tetszőleges folyadék Jebet, melyben a kolloidális alakba hozandó test kristalloidálisan oldható és mely ezenfölül a disperziós szerrel egészen vagy. részben keverhető. Disperziós szer gyanánt tetsző­leges folyadék alkalmazható, melyben a kolloidális alakba hozandó test kristalloidá­lisan oldhatatlan. Ha pl. a kolloidális alakba hozandó test viaszból áll, a disperziós szer pedig víz, oldószer gyanánt célszerűen etil­alkoholt alkalmazunk. Ha az említett test kaucsuk és a disperziós szer etilalkohol, oldószer gyanánt pl. benzolt használhatunk. Az eljárást a következő módon fogana­tosíthatjuk : A kolloidális állapotba hozandó testet al­kalmas oldószerben kristalloidálisan oldjuk, mimellett az oldószer vagy egyetlen vegyü­letből, vagy több vegyület keverékéből áll­: hat. Ezt az oldatot ezután oly hőmérsék­j letre hevítjük, mely minden esetben akér­• déses testnek, az alkalmazásra kerülő oldó-

Next

/
Thumbnails
Contents