48083. lajstromszámú szabadalom • Berendezés levegőnek hűtés útján történő szárítására

Megjelent 1910. évi február hó 25-én. MAGY. g&g KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48083. szám. XII/d. OSZTÁLY­Berendezés levegőnek hűtés útján történő szárítására. GAYLEY JAMES KOHÓMÉRNÖK NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1909 junius hó 19-ike Találmányom tárgya berendezés levegő­nek Gayley-rendszere szerint történő szárí­tására és célja az üzemköltségeknek oly módón való csökkentése, hogy a, levegőt a hűtő csövekkel benső érintkezésbe hozza és egyúttal az pllvasztó víznek a hűtőcsö­veken való lefolyását biztosítsa oly célból, hogy a megfagyott nedvesség eltávolítása biztosan megtörténjék. A föntebb jelzett légszárítórendszernek az volt a hátránya, hogy a kamrákban '^z eze­ken átáramló levegő egyenlőtlenül oszlott el, mert az volt a törekvése, ,hogy főleg a hosszanti falak mentén "áramoljon és így la hűtőcsövekkel tulaj donképen érintkezésbe sem jutott. Ezenkívül a csöveken megfa­gyott csapadék megolvasztására szolgáló víznek az volt a törekvése, hogy az oldal­falak mentén végig folyjon, anélkül, hogy a hűtőcsövekkel érintkezésbe jutna, úgy, hogy egyrészt isok víz volt szükséges, más­részt a hűtőkamrába hőt vezettünk be, mi a berendezés gazdasági hatásfokát rontotta és azt idézte elő, hogy a kamra csakhoszr szabb idő alatt volt üzemképessé tehető. Ezeket a hátrányokat a szóban forgó be­rendezés, ha nem szünteti is meg teljesen, de lényegesen csökkenti. Találmányom lényege az, hogy a kamra vagy kamrák falán kiugrásokat alkalma­zunk, melyek a levegőt arra kényszerítik, hogy a csövekkel benső érintkezésbe jus­sanak, egyúttal a sós vizet is benső érint­kezésbe hozzák eme csövekkel. A csatolt rajz a találmány tárgyát ké­pező berendezés egy foganatosítási alakját ábrázolja, nevezetesen az 1. ábra a hűtőépület alaprajza, a 2. ábra metszete, a 3. ábra nagyobb léptékben ábrázolt ke­resztmetszete, melyen a kiugrólemezek rend­szere látható, a 4. és 5. ábra pedig a 3. ábrához hasonló, a kiugrólemezek más elrendezését föltün­tető metszetek. A '(2) hűtőépületeknek több (3) hűtőteste van. A só, illetve fagyasztó szer, mely a le vegő l ehűtésére szolgál, a kamr ákban ak­ként elrendezett (4) csőkígyókban áramlik, hogy ezek ia légáram; útját keresztezzék, mely levegő alul áramlik be és fölül; áram­lik ki, továbbá keresztezzék a csöveken vé­gig folyó folyadékáramot is. A 3. ábrán tégla- vagy habarcsfallal szerkesztett kam­rák, melyeknek kiugró (6) lemezei vannak, j ezek a csőkígyók elé ugranak és (előnyösen / acélból vagy sárgarézből készülnek. Egy­! mástól tetszőleges távol alkalmazhatók és

Next

/
Thumbnails
Contents