48057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémből való markolatok előállítására és megerősítésére

Megjelent 1910. évi február hó 22-én. MAGY, ^^ KIR. SZABADALMI JHB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48057. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Eljárás fémből való markolatok előállítására és megerősítésére. HATFIELD WILLIAM BABKER KÉSMŰVES SHEFFIELDBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 17-ike. Találmányom késes árúk, villák, kardok, tőrök, szuronyok, sebészeti műszerek és más oly tárgyak fémből való markolatainak elő­állítására és .megerősítésére vonatkozik, melyekhez fémből való markolatok alkal­mazása szükséges. Oly fémből való marko­latok előállítására is vonatkozik találmá­nyom, melyek hogy könnyűek és olcsón előállíthatók legyenek, üregesen képeztet­nek ki. Találmányom célja, hogy ily fémből való markolatokat gyorsabban lehessen előállí­tani & megerősíteni, mint eddig, különösen pedig, hogy kések markolatait anélkül le­hessen megerősíteni, hogy a pengék minő­sége azáltal szenvedne. Találmányom szerint a markolat előállí­tásához alumíniumból, vagy más fémből való oly csövet alkalmazok, melynek hosz­szúsága és keresztmetszetének nagysága kö­rülbelül ugyanaz, mint az előállítandó mar­kolaté. Ezt a csövet, mely gyorsan állít­ható elő, hideg állapotban a kés, illetve a tárgy, mely a markolattal ellátandó, tövi­sére húzzuk. Erre az aluminiumcsőre, mi­előtt azt a tövisre helyeznők, vagy azután újezüstből, illetve abból az .anyagból ké­szült vékonyfalú csövet húzzunk, melyből a markolat készítendő. E cső kevéssel hosz­szabb, mint az aluminiumcsö, mely viszont a tövisnél kevéssel hosszabb. E két, a tö­visre húzott csövet sablonok közé tesszük, mely sablonok segélyével a belső csövet összenyomjuk és a tövisen megerősítjük, míg a külső csövet ugyanakkor a markolat kívánt alakjára hozzuk. Ily módon a mar­kolat alakítása és megerősítésé egy műve­let által történik. A sablonok úgy vannak kiképezve, hogy a cső nyilt végét bezárják és a markolat végének tetszetős külsőt adnak. A keresztmetszetre való tekintet­tel, a sablonok úgy vannak alkotva, hogy általuk oly markolat állítható elő, mely hosszának bármely pontján egyenlő kereszt­metszetű úgy, hogy a külső cső seholsem lesz gyöngébb, minek következtében az elő­állított markolat kiváló szilárdságot nyer. Mellékelt rajzok a találmányom szerint való eljárást szemléltetik. Az 1. ábra oly kést mutat be-, melyre még nincs a markolat ráalkalmazva; a 2. ábrán az összesajtolható fémből ké­szült belső cső oldalnézete látható, mely cső egy darabból áll. A 3. ábra két darabból való belső cső ol­dalnézete, melyhez a 4. ábra mint hátsó nézet tartozik; az

Next

/
Thumbnails
Contents